Sökning: "skatterevisor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet skatterevisor.

 1. 1. Kunskapsöverföring mellan skatterevisorer - Generationsväxlingen på Skatteverket

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Neroth; Sandra Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; generationsväxling; skatterevisor; Skatteverket; SECI-modell; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera skatterevisionsprocessen och förklara hur kunskap rörande denna process kan överföras till en yngre generation skatterevisorer. Metod: Vi har använt en kvalitativ metod för att uppfylla syftet med studien. Detta har gjorts via dokumentstudier, intervjuer och observation. LÄS MER

 2. 2. Lagen om kassaregister : Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Pedersen; Bilgen Soysüren; [2010]
  Nyckelord :The law on cash registers; Cash industry; Restaurant industry; Competition; Lagen om kassaregister; Kontantbranschen; Restaurangbranschen; Konkurrens;

  Sammanfattning : Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren   Handledare: Markku Penttinen   Datum: Juni 2010   Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan redovisning och beskattning - Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Johnsson; Rikard Fransson; [2009]
  Nyckelord :Redovisning; beskattning; SOU 2008:80; frikoppling; effekter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är: • Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling, • Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt • Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. LÄS MER

 4. 4. Revisorernas förtroendeuppdrag - att skapa balans mellan förtroende och oberoende.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sofie Fritzell; Sabina Szmidt-Devall; [2009]
  Nyckelord :förtroende; oberoende; revisor; analysmodellen; intressenter; trust; independence; auditor; analysis model; stakeholders;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa förtroendet för revisorer och vad som skapar förtroende för dem. Vi vill dessutom belysa vad revisorer gör för att skapa förtroende hos sina klienter. Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Revisionspliktens avskaffande : Har det något samband med den ekonomiska brottsligheten?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ugur Bozkurt; Piktor Bujupi; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; revision; revisionsplikt; revisionspliktensavskaffande; skattebrott; bokföringsbrott; ekonomiskbrott; .;

  Sammanfattning : Syfte: Vi har i denna uppsats ett syfte att undersöka sambandet mellan revisionspliktens avskaffande och ekonomiska brottsligheten.Metod: För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra personliga intervjuer med våra respondenter från revisionsbyråer, skatteverket, ekobrottsenheten och en f.d. skatterevisor. LÄS MER