Sökning: "sociala relationer och pedagogiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sociala relationer och pedagogiskt ledarskap.

 1. 1. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Syns man så får man vänner : Personalens perspektiv på elevers sociala relationer i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Richard Boman; Stéphanie Hjort; [2020]
  Nyckelord :Relationer; grupper; trygghet; tillhörighet; ledarroller; uteslutning; inkludering; fritidspersonal; fritidshem; gruppaktiviteter; gruppsykologi;

  Sammanfattning : Studien genomfördes med förhoppning om ökad förståelse för hur fritidspersonal relaterar till elevers relationsskapande och kamratgrupperingar, hur vissa elever inkluderas eller utesluts samt hur fritidspersonalen upplever sin betydelse för att främja elevers känsla av social tillhörighet och trygghet. För att finna inblick i detta genomfördes nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap : En kvalitativ studie som belyser hur chefer kan främja anställdas hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victor Larsson; Andreas Strid; [2020]
  Nyckelord :Health; health promotion; health promoting leadership; health promoting workplace; leadership; pedagogy; Hälsa; hälsofrämjande; hälsofrämjande arbetsplats; hälsofrämjande ledarskap; ledarskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen definieras ofta som den viktigaste miljön för att främja hälsa. Samtidigt är ett hälsofrämjande ledarskap till stor del inte beskrivet eller definierat i relation till hur och varför det främjar medarbetarnas hälsa. LÄS MER

 4. 4. Du och Jag, Alfred - Elevassistenten som Specialpedagogisk Insats och Fenomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johan Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Elevassistent; Elevhälsa; Inkludering; Relationer; Skolsocialt arbete;

  Sammanfattning : AbstraktJakobsson, Johan (2014). ”Du och jag, Alfred” – Elevassistenten som specialpedagogisk insats och fenomen (Student Assistant – as a Pedagogical Action and Educational Idea). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i idrottssalen : Åländska idrottslärares syn på ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Sebastian Sundblom; [2010]
  Nyckelord :Classroom management; Ledarskap; Lära; Pedagogiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ledarskap är en huvudfaktor i dagens samhälle och i skolan. Ledarskap handlar om hur läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet, d.v.s. LÄS MER