Sökning: "socialsekreterare och barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden socialsekreterare och barnets bästa.

 1. 1. En praktik på undantag. En kvalitativ intervjustudie om barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Engberg; Christofer Jernquist; [2019-03-21]
  Nyckelord :Barn; tolkning; socialtjänsten; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i Västsverige beskrev mötet med barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten. Uppsatsen hade en fenomenologisk utgångspunkt och var baserad på fem kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i våld i nära relationer : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare förhåller sig till ärenden där barn upplever våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lisa Hasselgren Hallberg; Johanna Nygård; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; social service; children; parental responsibility; batterers; Våld i nära relation; socialtjänst; barn; föräldraansvar; våldsutövare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i ett fall där socialtjänsten fått kännedom om att en tidigare våldsutövare skaffat ny familj, undersöka och problematisera socialsekreterares förutsättningar, bedömningar och förhållningssätt i ärenden där barn riskerar att uppleva våld i nära relation. Genom detta ville vi få inblick i hur principen om barnets bästa tillämpas gentemot familjens rätt till privatliv. LÄS MER

 3. 3. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 4. 4. Älska ditt barn mer än du hatar ditt ex : socialsekreterares utredningsarbete med konfliktföräldrar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sarah Mattsson; Lisa Collén; [2019]
  Nyckelord :föräldrakonflikt; barn; påtaglig risk; barnets bästa; maktlöshet; insatser; socialsekreterare; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Studien undersöker socialsekreterares förhållningssätt och erfarenheter av att utreda barn som har föräldrar i långdragna konflikter. Datamaterialet samlades in i form av två semistrukturerade fokusgruppintervjuer med sammanlagt sju socialsekreterare i två kommuner och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. "Hon är ju nästan smartare än mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Svensson; Miranda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Parents with an intellectual disability; Best interests of the child; Child perspective; Stigma; Social constructivism; Parenting skills;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet när en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För att svara på studiens syfte har vi intervjuat sex socialsekreterare som arbetar med och har erfarenhet av föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER