Sökning: "socialsekreterare och barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden socialsekreterare och barnets bästa.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i praktiken : Hur socialsekreterare tar hänsyn till “barnets bästa” i vårdnads- och umgängesfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sandra Lahnalampi; Valdemar Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; Social work; Social services; Children; Custody; Care; Barnets bästa; Familjerätt; Socialt arbete; Barn; Umgänge; Vårdnad;

  Sammanfattning : I dagens mediala debatt kritiseras socialtjänsten för att barn ibland får flytta hem till en förälder som är dömd för våldsbrott mot den andra föräldern. Medierna problematiserar dock inte vad som är ”barnets bästa” utan fokuserar endast på det faktum att en förälder är dömd för våldsbrott. LÄS MER

 3. 3. ”SKA MAN JOBBA FRAMÅT MÅSTE MAN KUNNA FALLA BAKÅT” : Yrkesverksamma socialsekreterares upplevelser av delegationsordningens påverkan på deras handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Wahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; discretion; delegation of authority; occupational professionalism; organisational professionalism; child welfare; Barnets bästa; handlingsutrymme; delegationsordning; yrkesprofessionalism; organisationsprofessionalism; barnutredningar;

  Sammanfattning : Delegationsordningen påverkar socialsekreterares handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa. Socialsekreterare styrs dagligen i sitt yrkesutövande av politiska beslut som utgörs av lagstiftning. LÄS MER

 4. 4. "Det handlar inte bara om att ha tak över huvudet och mat" : En kvalitativ intervjustudie av hur socialsekreterare i en kommun tolkar och använder sig av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suada Kurjak; [2020]
  Nyckelord :child perspective; best interest of the child; the child convention; social workers; financial aid; barnperspektiv; barnets bästa; barnkonventionen; handläggare; ekonomiskt bistånd;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd tolkar begreppet barnperspektiv samt undersöka om och hur barnperspektivet beaktas vid ärendehandläggning och beslutsfattande. För att besvara syftet användes kvalitativ metod och intervjuer med fyra handläggare inom en kommun. LÄS MER

 5. 5. När barnets rätt blir en skyldighet : Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :children foster home; legal guardians; social work; social worker; familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; socialt arbete; umgänge; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Title: When a child’s right becomes an obligation When a child is placed in a foster home, the starting point, according to the Swedish Social Services Act, is that children should have a relationship with their legal guardians. The aim of the study was to examine what social workers perceive are the most central aspects in the assessment and the design of visits from legal guardians in families where their children have been placed for out- of- home care, in cases when the child does not want to, or according to the social worker, is adversely affected by the visits. LÄS MER