Sökning: "sociokulturella teorier barns lek"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sociokulturella teorier barns lek.

 1. 1. Barns fysiska aktivitet i förskolans miljö : - En intervjustudie utifrån förskollärares beskrivningar av sitt arbetssätt med barns fysiska aktivitet  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mimmi Strandberg; Julia Immonen; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förskolans miljö; förskolebarn; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med tre semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Miljöns betydelse för barns lek och lärande: utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Mjövik; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Lek; Lärande; Makt; Miljö; Sociokulturellt perspektiv; Utformning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolans pedagogiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lek och lärande samt att analysera miljön och dess utformning utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på en förskola som ligger i ett mindre samhälle i södra Skåne. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers öppna och slutna frågor till barn i deras egenvalda lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Johansson; Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Öppna frågor; slutna frågor; språkutveckling; interaktion; stöttning; artefakt; förskola; interaktionsanalys; pedagog; lek;

  Sammanfattning : Problematiken som utgör grunden till studien är att vi upplevt en skillnad i forskning kring öppna och slutna frågor som ställs av pedagoger till barn i förskolan. Vi har även sett en avsaknad i forskning när dessa frågor ställs av pedagoger till barn i deras egenvalda lek. LÄS MER

 4. 4. Fokus på barns inflytande : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Lööw; [2016]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; barnsyn; demokrati; förskola. pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns inflytande i förskolans verksamhet, sett ur pedagogers perspektiv. I fokus står möjligheter såväl som hinder. Avsikten med studien är att bidra med ett diskussionsunderlag om hur förskolans demokratiuppdrag gällande barns inflytande kommer till uttryck i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Får vi vara med? : En kvantitativ studie om de yngsta barnen och digitala verktyg i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Beatrice Hansen; Rebecka Nilsson Johansson; [2016]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : BakgrundFörst i bakgrunden lyfts barns utveckling och lärande kring språk, samspel och lek. Litteraturen tar upp de yngsta barnens utveckling och lärande samt teorier om språkutveckling och lek. Vidare lyfts forskning om digitala verktyg i förskolan med fokus på datorer, lärplattor och interaktiva tavlor. LÄS MER