Sökning: "svenska medelstora börsnoterade bolag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svenska medelstora börsnoterade bolag.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Risk- och granskningshanteringsarbetet i större och medelstora börsnoterade bolag utan internrevisionsfunktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Henrik Säfwenberg; Hanna Andersson; [2013]
  Nyckelord :Swedish code of corporate governance; internal audit; internal control; corporate governance; risk and audit management.; Svensk kod för bolagsstyrning; internrevision; risk- och granskningshantering; intern kontroll; bolagsstyrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De stora redovisningsskandalerna inom bolag som Enron, Worldcom och Palarmat var startskottet för den epidemi som sedan kom att spela en stor roll vid förbättrandet av bolagsstyrningen bland aktiebolag världen över. Kraven på bolagen ökade att informationen som släpptes var tillförlitlig och fullständig. LÄS MER

 3. 3. Svensk Kod för Bolagsstyrning : Förändringen av arbetet med intern kontroll och betydelsen av förändringen ur ett investeringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Andén; Therése Arnbom; [2010]
  Nyckelord :svensk kod för bolagsstyrning; bolagsstyrning; ägarstyrning; redovisning; intern kontroll; internkontroll; risk; riskhantering; ERM; enterprise risk management; styrning; revisor; revision; bolagsstyrningsrapport; investering; investerare; investeringskriterier; ledning; styrelse; Koden; styrelsens ansvar; börsnoterade bolag; stora bolag; SME; små bolag; medelstora bolag;

  Sammanfattning : Intern kontroll handlar om att ha verksamhetens riskområden under kontroll. Brister i intern kontroll kan leda till ett ineffektivt arbete och riskera att utsätta verksamheten och därmed dess aktieägare för risk. LÄS MER

 4. 4. Det nya gränsvärdet : konsekvenser för K-2 bolagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Lena Klintelius; Jakob Furland; [2006]
  Nyckelord :The mellowing of accounts through EU:s accounting directives; the new disign of the threshold value; the accounting consequences; Harmonisering av redovisning genom EUs redovisningsdirektiv; det nya gränsvärdets utformning; redovisningsmässiga konsekvenser;

  Sammanfattning : Ett av EU:s främsta syfte är att skapa fri rörelse av kapital. Genom att kontinuerligt reducera handelshinder strävar de efter att skapa lika förutsättningar mellan medlemsstaterna. LÄS MER

 5. 5. Goodwill - i ständig förändring

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gönül Baran; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IASB är ett internationellt redovisningsorgan som verkar för att harmonisera och utveckla redovisningsregler. EU:s olika organ har beslutat att alla börsnoterade bolag inom Europeiska Unionen ska följa IASB: s standards som antagits av Europeiska kommissionen i koncernens årsredovisning. LÄS MER