Sökning: "symbolisk interaktionism etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism etnicitet.

 1. 1. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Vänskap och kultur : En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Zerina Bander; Gabriel Gac Allamand; [2018]
  Nyckelord :migration; acculturation; friendship relations; culture; ethnicity; migration; ackulturation; vänskapsrelationer; kultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. LÄS MER

 3. 3. "Blont och vanligt liksom" : En kvalitativ studie om hur genus, ålder och etnicitet kommer till uttryck inom resereklam.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Steen; [2011]
  Nyckelord :Sociologi; resereklam; genus; etnicitet; Goffman; symbolisk interaktionism; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus tar sig i uttryck i processen bakom resereklam och i den färdiga reklamen hos några av de största researrangörerna i Sverige. Studien är kvalitativ och materialet bygger på intervjuer som genomförts med marknadsansvariga och reklammakare hos de tre största researrangörerna i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Den svenska och bengaliska sfären i samhället : - en studie om svenskbengaliska ungdomstjejers identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Sociologiska institutionenStockholms universitet; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Anuja Raveendran; Farzana Khan; [2011]
  Nyckelord :identitet; identitetsskapande; symbolisk interaktionism; socialisationsprocess; sociala roller; etnicitet; kultur; mångkulturell bakgrund; svenskbengaliska ungdomstjejer;

  Sammanfattning : När kulturer möts och förenas i det mångkulturella samhället kan konflikter uppstå. Dessa kan ibland få olyckliga slut, som i fallet med Fadime Sahindal. Det är därför viktigt att förstå hur tjejer med fler än en bakgrund skapar sin identitet för att samhället sak kunna avvärja dessa konflikter. LÄS MER

 5. 5. Mixgården – Connecting People – en kvalitativ studie om ungas identitet & umgänge i mångkulturella Hammarkullen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Claesson; Julia Gustavsson; [2010-08-10]
  Nyckelord :Identitet; Etnicitet; Umgänge; Mångkulturellt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att lyfta fram, skildra och tolka högstadieungdomarnas uppfattningar om sig själva (sin identitet) och hur de ser på varandra utifrån etnicitet, samt titta närmare på ungdomars umgänge i de mångkulturella sammanhang som fritidsgården Mixgården utgör. De frågeställningar som vi haft och som fått genomsyra hela uppsatsen är: På vilket sätt påverkar etnicitet ungdomars val av umgänge, i ett mångkulturellt område som Hammarkullen? Hur upplever ungdomar i en mångkulturell omgivning, såsom Hammarkullen, sin identitet? Hur arbetar Mixgården för att ungdomar skall lära känna och känna gemenskap med ungdomar som har annan etnisk bakgrund än de själva? Metoden som vi använt oss av är kvalitativ. LÄS MER