Sökning: "systematisk litteraturstudie omvårdnad teoretisk referensram"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie omvårdnad teoretisk referensram.

 1. 1. Erfarenheter av hur en parrelation påverkas av palliativt sjukdomsskede

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Levi Laestadius; Susanne Bjärgrim; [2020]
  Nyckelord :Palliativt sjukdomsskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parrelation definieras två parter som lever tillsammans och är ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga dyadiskt. I ett systemiskt förhållningssätt samarbetar och kommunicerar människor med varandra vilket kan underlätta vården och den enskildes sjukdomsförlopp. I vissa sammanhang ser vi par som blir patient och vårdare. LÄS MER

 2. 2. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustaf Åhman; Hilda Kurkiala Medbo; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; patients; experience; Endometrios; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som orsakas av endometrieceller utanför livmodern. Det är en kronisk sjukdom där 10 % av alla kvinnor är drabbade. Vanliga symtom är smärta i buken och infertilitet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av endometrios. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av ett kirurgiskt ingrepp : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann- Christin Eriksson; Malin Schill; [2018]
  Nyckelord :Patient; kirurgiskt ingrepp; upplevelse; erfarenhet; delaktighet; föreställning; personcentrerad omvårdnad; information; ångest; perioperativ; kvalitativ litteraturstudie; livsvärld; levd kropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kirurgiskt ingrepp kan påverka patienten både fysiskt och psykiskt. Operationssjuksköterskan har ett stort ansvar att bemöta och anpassa omvårdnaden till patienten. Detta ingår dels i operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning men är också en stor del i den dagliga verksamheten på operationssalen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning för vuxna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helen Keise; Sofia Tyrebrant; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; sjuksköterska inom psykiatrin; triage; psykiatrisk omvårdnad; mental hälsa; patient med psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdslagen har slagit fast att den patient som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Av denna anledning måste någon form av prioritering göras så fort det finns fler än en patient på en akutmottagning. I Sverige finns det idag ingen nationellt fastställd triageskala. LÄS MER