Sökning: "tematisk jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden tematisk jämförelse.

 1. 1. Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Psykoterapi; kvalitativ forskning; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; klient-erfarenhet; intervju; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap och sociala medier : En intervjustudie om förstagångsmammors upplevelse av hur sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sandra Skott; Zelmerlöw Sigander Ellen; [2019]
  Nyckelord :social media; new mothers; norms; support; comparison; thematic analysis; sociala medier; förstagångsmamma; normer; stöd; jämförelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier har ökat och en aktiv användargrupp är förstagångsmammor. Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur förstagångsmammor upplever att sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. En blir som man umgås : Diskursiv förståelse av jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Ingemalm; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; kön; diskursiv förståelse; förskola; positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera jämställdhet i förskolan utifrån en språkligt diskursiv förståelse av positioneringar. Uppsatsen riktas mot verksamma förskollärares uppfattningar om jämställdhet relaterat till kön och pedagogisk miljö samt i ett förlängt perspektiv vilken jämställdhet som möjliggörs och vilken som exkluderas. LÄS MER

 4. 4. "Och även när man är nöjd finns det alltid någonting som kan vara lite bättre" - En kvalitativ studie om hur unga kvinnor förhåller sig till sin kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexandra Dietmann; Emma Kjellin; [2019]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; social jämförelse; utseende; kroppsmissnöje; självmedkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska på vilket sätt unga kvinnor resonerar kring sin egen kroppsuppfattning och särskilt i relation till hur de ser på andras kroppar. Tre fokusgruppsintervjuer hölls med grupper av fyra till fem kvinnor i åldrarna 21 till 26. Genom en tematisk analys identifierades fyra teman i det insamlade materialet. LÄS MER

 5. 5. The process of OBD certification : a comparative study between Euro VI and CARB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shilan Anayati; Mohammed Gaber; [2019]
  Nyckelord :On-Board-Diagnostics; certification process; EURO VI; CARB; heavy-duty engines; organisational change; coordination; distribution of responsibility; On-Board-Diagnostics; certifieringsprocess; EURO VI; CARB; tunga fordon; organisationsförändring; koordination; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation. LÄS MER