Sökning: "tematisk jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden tematisk jämförelse.

 1. 1. Föräldraskap och sociala medier : En intervjustudie om förstagångsmammors upplevelse av hur sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sandra Skott; Zelmerlöw Sigander Ellen; [2019]
  Nyckelord :social media; new mothers; norms; support; comparison; thematic analysis; sociala medier; förstagångsmamma; normer; stöd; jämförelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier har ökat och en aktiv användargrupp är förstagångsmammor. Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur förstagångsmammor upplever att sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap. LÄS MER

 2. 2. "Och även när man är nöjd finns det alltid någonting som kan vara lite bättre" - En kvalitativ studie om hur unga kvinnor förhåller sig till sin kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexandra Dietmann; Emma Kjellin; [2019]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; social jämförelse; utseende; kroppsmissnöje; självmedkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska på vilket sätt unga kvinnor resonerar kring sin egen kroppsuppfattning och särskilt i relation till hur de ser på andras kroppar. Tre fokusgruppsintervjuer hölls med grupper av fyra till fem kvinnor i åldrarna 21 till 26. Genom en tematisk analys identifierades fyra teman i det insamlade materialet. LÄS MER

 3. 3. The process of OBD certification : a comparative study between Euro VI and CARB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shilan Anayati; Mohammed Gaber; [2019]
  Nyckelord :On-Board-Diagnostics; certification process; EURO VI; CARB; heavy-duty engines; organisational change; coordination; distribution of responsibility; On-Board-Diagnostics; certifieringsprocess; EURO VI; CARB; tunga fordon; organisationsförändring; koordination; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation. LÄS MER

 4. 4. Spelmissbruk och val av speltyp : En jämförelse mellan spelmissbrukares upplevelser och deras val av speltyp

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hans Fagerström; [2019]
  Nyckelord :Spelmissbruk; speltyp; self-determination theory; motivation; skicklighet; chans;

  Sammanfattning : DSM-5 har valt att klassificera spelmissbruk som ett substansrelaterat missbruk då forskningen på området har funnit många likheter med substansmissbruk vad gäller förhöjd tolerans, sämre beslutsförmåga och lägre impulsförmåga. Dock har det väckts kritiska röster beträffande generaliseringen av gruppen spelmissbrukare, och forskare menar att beroende på om personer vänder sig till så kallade skicklighetsspel eller chansspel, finns det olika bakomliggande orsaker till varför människor börjar spela om pengar. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av ett perfekt liv : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors identitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; självbild; identitet; intryckstyrning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social media being able to influence the self-image of young women. LÄS MER