Sökning: "teori skola"

Visar resultat 1 - 5 av 833 uppsatser innehållade orden teori skola.

 1. 1. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Klass, genus, välfärd : En kvantitativ studie om stödet för den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Hjern; [2024]
  Nyckelord :Välfärdsstat; välfärd; sjukvård; skola; pension; a-kassa; klass; genus; utbildningsnivå; inkomst; Esping-Andersen; ISSP;

  Sammanfattning : Följande är en kvantitativ studie som undersöker stödet för den svenska välfärdsstaten utifrån faktorer som rör klass och genus. Detta utifrån den svenska datan från 2016 års ISSP-undersökning, som undersökt synen på det offentligas roll. LÄS MER

 3. 3. Att skapa möten mellan konst och skola : En undersökning av bildlärares attityder till att samarbeta med yrkesverksamma konstnärer och använda sig av konstutställningar som del av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emma Busk; Miranda Solodovnikoff; [2024]
  Nyckelord :bildundervisning; samtidskonst; kulturgaranti; sociokulturell teori; Skapande skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka bildlärares uppfattningar om vilka möjligheter och utmaningar som finns i att skapa möten mellan skola och samhällets konstutbud. Med samhällets konstutbud menas här dels konstinstitutioner och dels möten med yrkesverksamma konstnärer. LÄS MER

 4. 4. Attityder till och upplevelser av arbetspendling : En kvalitativ undersökning för att nå fördjupad kunskap kring attityder till och upplevelser av arbetspendling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Karsberg; [2024]
  Nyckelord :Arbetspendling; Stress; Attityder; Tidsgeografi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap kring attityder till och upplevelser av arbetspendling. Uppsatsens frågeställningar är vilka direkta och indirekta svårigheter och utmaningar den enskilde upplever under sin arbetspendling.  Kvalitativ metod har använts och tre personer ur skolans personal har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Användning av konst i bildundervisningen: möjligheter och hinder : En kvalitativ intervjustudie om användningen av konst i bildundervisningen i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonna Lindbom; [2024]
  Nyckelord :Bildundervisning; konst; årskurs 7–9; sociokulturell teori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur användandet av konst ser ut i bildundervisningen hos de aktuella bildlärarna i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet samt vilka möjligheter och hinder som finns kopplat till detta. För att få svar på de här frågorna genomfördes en kvalitativ intervjustudie där fem bildlärare och en museilektor deltog. LÄS MER