Sökning: "välja skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden välja skönlitteratur.

 1. 1. ATT VÄLJA SKÖNLITTERATUR I SKOLAN : En studie om lärares och elevers val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kristin Höög; Pernilla Lundberg; [2021]
  Nyckelord :litteraturundervisning; läsintresse; litterär kanon; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur skönlitteraturen eleverna läser i skolan väljs ut, om det är läraren som väljer eller om det är eleven själv som får välja och hur dessa val påverkar elevernas läsintresse. Vi har också valt att undersöka om det fanns skillnader mellan kön och inställningen till skönlitterär läsning. LÄS MER

 2. 2. Läsvanor, läsattityder och läsmotivation hos högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsvanor; läsattityd; läsmotivation; läsförmåga; Self determination theory; svenska som andraspråk; högstadieelever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka tio femtonåriga andraspråkstalande pojkars och flickors läsvanor, läsattityder och läsmotivation samt att försöka identifiera faktorer som främjar högstadieelevers läsning. Vid datainsamlingen nyttjades semistrukturerade intervjufrågor samt en aktualiserad och reviderad variant av PISA:s elevenkät från 2018. LÄS MER

 3. 3. Meningsfulla möten : En studie om gymnasieelevers syn på litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Thunberg; [2021]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; förväntningar; skolkanon; likvärdighet; textval; repertoarer; matchning; icke-matchning; gymnasieelever; fenomenografi;

  Sammanfattning : Med förhoppningen att främja arbetet med skönlitteratur i skolan syftar studien till att undersöka gymnasieelevers förväntningar på litteraturundervisning, syn på skolkanon och dennas påverkan på likvärdighet mellan olika gymnasieutbildningar. Materialet samlades in genom två fokusgruppsintervjuer med elever som går första året på gymnasiet och analyseras utifrån fenomenografins ramar och Kathleen McCormicks teorier om allmänna och litterära repertoarer. LÄS MER

 4. 4. Den svårfångade läslusten. : En systematisk litteraturstudie om hur läraren kan främja läslusten för skönlitteratur hos gymnasieelever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :literature; reading; secondary education; motivation; desire to read; fiction; litteratur; läsning; gymnasieutbildning; motivation; lust att läsa; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur lärare kan uppmuntra läslust för skönlitteratur hos gymnasieelever. Mer specifikt är målet med detta arbete att undersöka vad forskningen säger om hur lärare kan främja läslust för skönlitteratur hos gymnasieelever, men också hur lärare kan forma och leda undervisningen för att främja elevernas läslust. LÄS MER

 5. 5. Elevers attityder till läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2021]
  Nyckelord :Attityder; bortval; elever; eskapism; format; läsning; lästid; skönlitteratur; tidsbrist; ungdomar; uppmuntran; vanor; val.;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vilka attityder elever har till att läsa skönlitteratur. Metoden har bestått av informationssökning. Resultatet av källorna har sedan bearbetats, noggrant granskats och sammanställts. Såväl svenska som internationella studier har använts. LÄS MER