En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. En av de viktigaste aspekterna för att skapa en konkurrenskraftig webbapplikation är användbarheten. Således är intentionen med denna studie att undersöka Hur kan en webbapplikation för konsultuppdrag mellan företag och studenter implementeras för att uppfattas som användbar av studenter? För att besvara frågeställningen har en webbapplikation för förmedling av konsulttjänster mellan företag och studenter utvecklats. Webbapplikationen baseras på en teoretisk grund där olika dimensioner av begreppet användbarhet analyserats. De dimensioner som lyfts är effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. I tillägg till detta har vikten av att specificera användare och de estetiska aspekternas påverkan på användbarhet behandlats. För att utvärdera om webbapplikationen upplevs som användbar testas den på tre testgrupper i tre olika skeden för att undersöka deras upplevelse av webbapplikationen. Testerna utgår från metoden thinking aloud tillsammans med enkäterna System Usability Scale (SUS) och Visual Aesthetics of Websites Inventory Short (VisAWI-S). SUS- och VisAWI-S-enkäterna gav indikationer på en starkt användbar applikation genom hela utvecklingsprocessen. Detta utifrån implementation av en design som främst utgick från principerna enkelhet och färgrikedom samt fokusområdena Synlighet av systemstatus, Igenkänning istället för återkallande, Flexibilitet och effektiv användning och Estetisk och minimalistisk design. Genom att analysera resultaten från thinking aloud-testerna kunde en tydlig minskning av negativa kommentarer identifieras mellan användartest 1-3. Utifrån dessa testresultat, dras slutsatserna att genom återkoppling relaterad till utförda aktioner, implementation av markörer och färgval med hänsyn till kontraster kan en webbapplikation för konsultjobb implementeras för att uppfattas som användbar av studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)