Sökning: "överdäckning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet överdäckning.

 1. 1. Intersektionell stadsutveckling- En granskning av projektet Överdäckning Götaleden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matilda Björk; Hanna Krämmer; [2019]
  Nyckelord :intersektionalitet; jämställdhet; jämlikhet; feminism; kunskap; makt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en intersektionell granskning av ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg och har formen av en fallstudie. Det intersektionella perspektivet syftar till att skapa en helhetsförståelse för hur olika former av förtryck skapas i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på olika diskrimineringsgrunder som till exempel kön, klass, hudfärg och ålder. LÄS MER

 2. 2. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 3. 3. Investeringsbeslut i komplexa projekt : Fallstudie - Överdäckning av centralstationsområdet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mai Le; Sara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Cost benefit analysis; Option games; Investment decision; Decking over; Samhällsekonomisk analys; option games; investeringsbeslut; överdäckning;

  Sammanfattning : Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler nyttor än bara ekonomiska. LÄS MER

 4. 4. Bridging Gaps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Robin Lee; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Överdäckning av motorväg i bullerstörda Nacka. Projektet syftar till att frigöra mark som idag är obrukbar på grund av höga bullernivåer. Projektet vill belysa möjligheten för lönsamma överdäckningar i staden. . LÄS MER

 5. 5. Potentialen i stadens överblivna ytor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Filip Lindmark; Adam Vestholm; [2016]
  Nyckelord :Stadsplanering; Förtätning; Stockholm; Essingeleden; Farligt gods; Överdäckning; Leftover spaces; Buller;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett problem  som sträcker sig över hela landet. Platser för bebyggelse i städerna minskar.  Arbetet undersöker tre platser i Stockholm för framtida bebyggelse. Rapporten behandlar problem som dycker upp vid förtätning av Sveriges storstäder. LÄS MER