Sökning: "Bedömningsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Bedömningsstöd.

 1. 1. Perspektiv på skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; Sofia Vilhelmsson; [2021-05-04]
  Nyckelord :skrivdiskurser; skrivundervisning; skrivbedömning; constructive alignment; high stakes-prov; washback-effekt; arrowing of the curriculum;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka skrivdiskurser som finns representerade i de nationella styrdokument som styr undervisningen samt om dessa skrivdiskurser också finns representerade i de nationella bedömningsstöd som används för kunskapsbedömning av skrivförmågan. Därmed är det möjligt att fastställa om det finns en tydlig koppling, constructive alignment, mellan de styrdokument som styr skrivundervisningen och de nationella bedömningsstöd som används vid kunskapsmätning och bedömning av skrivförmågan. LÄS MER

 2. 2. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning och Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling årskurs 1 : Förutsättningar för formativ bedömning i läs- och skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Jensen; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; nationellt bedömningsstöd; återkoppling; feedback; kartläggning; förutsättningar och hinder.;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i en undran om vad lärare gör efter genomförd bedömning med stöd av det nationella bedömningsstödet i svenska årskurs 1, på ett formativt sätt tillsammans med eleven. Då det nationella bedömningsstödet är nytt och obligatoriskt att använda i årskurs 1 var det av intresse att undersöka vilken nytta det ger enligt lärarna samt vilka uppfattningar och erfarenheter de har om det. LÄS MER

 5. 5. "Idag blir det 11a manna i friluftsliv" : En kvalitativ studie om friluftslivundervisning på svenska högstadieskolor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Natalie Eriksson; Fredrik Holm; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor life teaching; place-responsive pedagogy; friluftsliv; friluftslivsundervisning; platsresponsiv pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka vad som ligger till grund för hur lärare i idrott och hälsa (åk 7-9) väljer ut sitt innehåll, organiserar sin undervisning samt vad de värderar som kunskap i friluftsliv i skolan. Studien avser besvara följande frågeställningar: · Hur väljer lärare ut sitt innehåll i friluftsliv i skolan? · Hur organiserar lärare undervisningen i friluftsliv i skolan? · Vad värderar lärare som viktig kunskap i friluftsliv i skolan?   Metod Sex högstadielärare i idrott och hälsa (tre kvinnor och tre män) intervjuades mellan 25-35 minuter genom semistrukturerade intervjuer via ett digitalt mötesrum. LÄS MER