Sökning: "C kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 584 uppsatser innehållade orden C kvantitativ.

 1. 1. Krig eller specialoperation : En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheter och Izvestias rapportering kring det Rysk-ukrainska kriget

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Wängemar; [2022]
  Nyckelord :Russian-Ukrainian war; propaganda; media system theory.; Rysk-ukrainska kriget; propaganda; mediesystemteori.;

  Sammanfattning : This essay examines how two daily newspapers, the Swedish Dagens Nyheter and the Russian Izvestia retell and report on the Russian-Ukrainian war. The study is based on the theory of propaganda by Garth S. Jowett and Victoria O`Donnell and the media system theory by Daniel C. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan betyg och språkliga variabler i nationella prov i svenska som andraspråk : En studie av elevtexter från nationella prov i svenska som andraspråk för gymnasiets årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anders James; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationellt prov; korrekthet; komplexitet; idiomatiskhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns samband mellan betyg och språklig behärskning och skriftspråklig nivå för gymnasieelevers nationella prov i svenska som andraspråk 3. Analysen genomfördes genom att studera de utvalda texternas korrekthet, komplexitet och idiomatiskhet, där korrekthet definierades genom processbarhetsteorins nivå 4 och 5, komplexitet genom fundamentslängd och nominaliseringar och slutligen idiomatiskhet genom flerordsuttryck och partikelverb. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 4. 4. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Olsson; Josefine Forslund; Louise Lundborg; [2022]
  Nyckelord :tränare; coaching; ryttare; utbildning;

  Sammanfattning : Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga områden. LÄS MER

 5. 5. Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? : En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Enes Mamudi; Hannes König; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability report; GRI; Forestry; Forestry industry; Institutional theory; Quantitative content analysis.; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; GRI; Skogsbruk; Skogsbruksindustrin; Institutionell teori; Kvantiativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer. Nivå: C-uppsats 15hp inom Civilekonomprogrammet Författare: Enes Mamudi & Hannes König Handledare: Cristoffer Lokatt Examinator: Pia Nylinder Datum: 28/03-2022 - 05/06-2022    Syfte: Tidigare studier har visat att hur företag hållbarhetsrapporterar skiljer sig beroende på bransch och land (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood 2009; Tate, Ellram & Kirchoff 2010; Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2010; Bouvain & Chen 2009). LÄS MER