Sökning: "Elin Svantesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Svantesson.

 1. 1. Föräldrarnas samarbetsförmåga i vårdnadsmål. En undersökning av innebörden av begreppet "föräldrarnas samarbetsförmåga" i gällande rätt, hur begreppet bedöms i praktiken samt hur betänkandet "Se barnet!" kan påverka framtida prövningar av samarbetsförmågan i vårdnadsmål.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Svantesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter en separation är det inte alltid naturligt för föräldrar att upprätthålla ett fungerande samarbete med varandra, i frågor som rör barnet. Genom 2006 års vårdnadsreform infördes kriteriet ”föräldrarnas samarbetsförmåga” i 6 kap. LÄS MER

 2. 2. Medvetandedriven förändring : en studie om arbetsgivare inom restaurangbranschen som ett resultat av #metoo kommit att förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Svantesson; Rebecka Karlsson; [2018]
  Nyckelord :#metoo; sexual harassment; employer s responsibility; change work; critical theory; #metoo; sexuella trakasserier; arbetsgivarens ansvar; förändringsarbete; kritisk teori;

  Sammanfattning : Definitionen av sexuella trakasserier är händelser, kommentarer eller närmanden som är av sexuell karaktär och som av den utsatte upplevs som oönskade. Arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen lagstadgade skyldigheter att arbeta förebyggande vad gäller sexuella trakasserier inom den egna verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Motorvägsbro över väg 1820 - – Projektering och dimensionering av ett brokoncept

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Elin Alexandersson; Jonatan Andersson; Anna Göransson; Gustav Svantesson; Sofia Söderström; David Wesley; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ATT LÄRA GENOM MISSTAG : en studie av händelseanalyser efter avvikelserapporter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Klara Gynnerstedt; Elin Svantesson; [2012]
  Nyckelord :Avvikelse; omvårdnadsarbete; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från det att hälso- sjukvårdlagen antogs i Sverige år 1982 har patientsäkerheten varit en aktuell och omdiskuterad fråga. En viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet är att vårdpersonalen rapporterar avvikelser. LÄS MER