Sökning: "Fredrik Appelgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik Appelgren.

 1. 1. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 2. 2. LCC-analys av FTX-system : En jämförelse av centralt- och lägenhetsplacerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jörgen Appelgren; Fredrik Kjellström; [2011]
  Nyckelord :LCC-analysis; HRV-systems; LCC-analys; FTX-system; Centralsystem; Lägenhetssystem;

  Sammanfattning : This report is the result of a thesis conducted at the consulting firm Bjerking AB andis the final part of the Bachelor Programme in Construction Engineering at Universityof Uppsala. The work aims to investigate the costs and how the choice of ventilationsystem affects building projects during a long-term period. LÄS MER

 3. 3. Omorientering och förändring Den ryska utrikespolitiska doktrinen under Vladimir Putin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Kinell; Carl Appelgren; [2006]
  Nyckelord :Vladimir Putin; ; pragmatism; ; realism; ; domestic politics; ; radical change.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract This thesis analyzes the Russian Foreign Policy Doctrine from a broad theoretical perspective, with the aim of describing and explaining the doctrine using a number of theoretical approaches. Russia's foreign policy has undergone substantial changes since Vladimir Putin became president in the year 2000, involving a radical shift in foreign policy objectives and thereby moving away from the more confrontational and distrusting policies which characterized the Boris Jeltsin regime. LÄS MER

 4. 4. Revisionens utveckling under de senaste tio åren - En studie av en prispressad bransch

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Kjellstörm; Fredrik Appelgren; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställning: Under det sista årtiondet har revisionsarvodena på stora revisionsuppdrag minskat markant. Detta har lett till en diskussion där revisionens kvalitet ifrågasatts. Många röster har gjort sig hörda genom att kritisera dagens revision och menar då att den skulle vara undermålig. LÄS MER