Sökning: "Georg Man"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Georg Man.

 1. 1. Har ni löst det? : En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Engstrand; [2018]
  Nyckelord :Solving; short-term solutions; Gadamer; stress; hermeneutics; preunderstanding; understanding; educators; preschool; preschool teachers; work environment; social; organizational; Lösa; kortsiktiga lösningar; Gadamer; stress; hermeneutik; förförståelse; förståelse; pedagoger; förskola; förskollärare; arbetsmiljö; social; organisatorisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. LÄS MER

 2. 2. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Georg Krüger; [2018]
  Nyckelord :bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Sammanfattning : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. LÄS MER

 3. 3. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 4. 4. Foreign aid and corruption : Ethical aspects of foreign aid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Melinda Sundsten; [2016]
  Nyckelord :human rights; foreign aid; corruption;

  Sammanfattning : This literary analysis focuses on the correlation between foreign aid and corruption. The “Capabilities Approach” by Amartya Sen is used to discuss how to, and who is responsible for, developing an ethically justified aid policy. Arguments and ideas from five different sources have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Andersson; [2015]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; villaträdgård; Erik Hahr; Art-and-craft trädgård;

  Sammanfattning : Arkitekten Erik Hahr blev 1910 anlitad av professor Carl Georg Björling för att rita hans villa med tillhörande trädgård i Professorsstaden i Lund. Arbetet beskriver och analyserar trädgårdens utveckling ur ett samhällshistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv, från uppförandet fram tills idag. LÄS MER