Sökning: "INTERVJUGUIDE politiker"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden INTERVJUGUIDE politiker.

 1. 1. “Varför ska jag banta honom?” : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares upplevelser kring sina barns övervikt

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Tindefors Berg; Camilla Rinman; [2021]
  Nyckelord :children; obisity; parents; qualitative interviews; content analysis; Övervikt; fetma; barn; vårdnadshavare; kvalitativa intervjuer; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos vårdnadshavare som har barn i åldrarna 2-17 år med övervikt eller fetma som i övrigt är friska. Frågeställningarna var följande: 1) Vilka strategier har vårdnadshavarna för att jobba med sitt/sina barns vikt? 2) Hur upplever vårdnadshavarna sitt/sina barns psykiska mående kopplat till dess vikt? 3) På vilka sätt kan politiker och barnhälsovården/skolhälsovården hjälpa familjer att främja hälsa? 4) Hur upplever vårdnadshavarna att familj och vänner ser på barnets/barnens vikt? Metod  Studien genomfördes i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vad är boendeattraktivitet? : En studie av boendeattraktivitetens mening och betydelse i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sara Udd; Eric Zettergren; [2018]
  Nyckelord :Dalarna; boendeattraktivitet; attraktiv; region; kommun.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att ta reda på vad boendeattraktivitet innebär i Dalarna. Frågeställningarna innefattar dels ett regionalt perspektiv på begreppet boendeattraktivitet samt hur kommunerna i länet ser och förhåller sig till begreppet. LÄS MER

 3. 3. Det råder delade meningar : En kvalitativ studie om kvinnlig underrepresentation i kommunfullmäktige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hamide Kurt; Siham Slimani; [2018]
  Nyckelord :municipal council; gender equality; gender distribution; underrepresentation; kommunfullmäktige; jämställdhet; könsfördelning; underrepresentation;

  Sammanfattning : Studien undersöker kvinnliga politiker i kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Eftersom kvinnorna i denna kommun är en underrepresenterad grupp, finner vi det relevant att studera kvinnliga politiker i kommunen. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Förtroendevalda kvinnors representation och inflytande i Sundsvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Hampus Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Horisontell könsdelning; vertikal könsdelning; representation; inflytande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker kvinnlig representation och inflytande i Sundsvalls kommun. Det kommer även att presenteras hur fördelningen av platser ser ut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna som ingår i Sundsvalls kommun. LÄS MER