Sökning: "Lars Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Lars Gustafsson.

 1. 1. Vikten av chefens kompetens - “Vad väger tyngst? ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasmina Ticic; Lars Gustafsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Competence; Management and Workplace announcements;

  Sammanfattning : The aim of the paper is to identify which competencies are asked for in workplace announcements for managers in a specific region. To achieve the purpose the authors of this paper have chosen three research questions. 1. Which competencies are written as important in the workplace announcements? 2. LÄS MER

 2. 2. Lean inom Trafikverket : En utvärdering av Trafikverkets implementering av Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Martin Gustafsson; Lars-Erik Steinland; [2018]
  Nyckelord :Lean; The Swedish Transport Administration; implementation; perspective; Lean; Trafikverket; implementering; perspektiv;

  Sammanfattning : Titel: Lean inom Trafikverket- En utvärdering av Trafikverkets implementering av LeanFörfattare: Martin Gustafsson & Lars-Erik SteinlandBakgrund: Lean är ett styrsystem som syftar till att förbättra flödet inom en verksamhet för att eliminera icke värdehöjande aktiviteter och uppnå bättre och snabbare resultat med mindre resurser. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planering och underhåll av Sveriges infrastruktur och de arbetar med att implementera Lean i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Att bygga ett barn : Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christa Amnell; [2017]
  Nyckelord :barn; identitet; identitetskonstruktion; uppfostran; kritisk diskursanalys; Fairclough; Foucault;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. LÄS MER

 4. 4. Skrivning i barnperspektiv : En kvalitativ studie om hur förskoleklasselever talar om skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Truks; [2017]
  Nyckelord :pre-school pupils; writing; metacognition; conceptions of writing; Förskoleklasselever; skrivning; metakognition; uppfattningar om skrivning;

  Sammanfattning : Abstract English title: The child´s conception of writing – a qualitative study of how pre-school children speaks about writing. Author: Elin Truks, spring term of 2017 Supervisor: Anna Malmbjer The aim of this essay is to describe how children speak about writing. LÄS MER

 5. 5. "Man är alltid nummer två i fängelset" - En kvalitativ studie om omständigheter som påverkar intagnas tillvaro under fängelsevistelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Lundgren; Kajsa Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :prison; inmates; strategy; adjustment; culture; socialization; correctional community; prisonization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Kajsa Gustafsson and Linda Lundgren Title: “You’re always number two in prison” - A qualitative study of factors affecting the inmates’ lives while in prison [translated title]. Supervisor: Weddig Runquist Assessor: Lars Harrysson The purpose of this study was to investigate the effects of imprisonment on inmates and how they cope with prison life. LÄS MER