Sökning: "Lustfylld"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Lustfylld.

 1. 1. Leken i undervisningen : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om lekens betydelse som verktyg i förskolans undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marine Aroyan; [2020]
  Nyckelord :begrepp; förskola; lek; lärande; pedagog; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap genom att belysa pedagogernas uppfattning och erfarenheter av lekens betydelse i undervisningen. Hur leken används kan trots allt ändras beroende på pedagogens uppfattning. Jag har gjort en kvalitativ studie som är byggd på intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Co-writing eller självständigt låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2020]
  Nyckelord :co-writing; låtskrivning; kreativa processer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. LÄS MER

 3. 3. Körsångens sociala påverkan – en kvalitativ studie utifrån symbolisk interaktionism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Alkestrand Christensen; [2020]
  Nyckelord :Körsång; symbolisk interaktionism; sociala institutioner; generaliserade andre; reflektion; I och Me; signifikanta symboler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nästan en halv miljon människor i Sverige sjunger i någon slags kör. Den här studien syftar till att med hjälp av George Herbert Meads teori om ​symbolisk interaktionism​ skapa förståelse för vilka sociala motiv och processer som leder fram till att man vill sjunga i kör och hur körmedlemmar påverkas och förändras av att ingå i ett körsammanhang, utifrån de förväntningar de har på sig själva och från andra. LÄS MER

 4. 4. Att motivera elever med lässvårigheter till läsning : Hur läraren kan stötta elever med lässvårigheter genom läsmotivation i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Tina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; reading difficulties; reading; reading motivation and desire to read.; Motivation; lässvårigheter; läsning; läsmotivation; läslust;

  Sammanfattning : The purpose of the degree project is to investigate how the teacher adapts the teaching and relates to pupils who have no reading motivation, especially those who have reading difficulties. In order to answer this question, I have chosen to do a qualitative interview study. In the study, four active teachers participated. LÄS MER

 5. 5. Använd alla sinnen för att stärka dina matematik minnen! : Hur laborativ matematikundervisning kan gynna elevers taluppfattning i förskoleklass

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lindberg Kajsa; Sjögren Alice; [2020]
  Nyckelord :Matematik och matematik förskoleklass; laborativ undervisning; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematiken är ett skolämne som ofta är förknippat med negativa tankar hos elever. Tidigare studier pekar på att en laborativ undervisning och ett laborativt förhållningssätt hos läraren kan bidra till att elever upplever matematikundervisningen som mer lustfylld och motiverande. LÄS MER