Sökning: "Mörtsell"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Mörtsell.

 1. 1. Should I stay or should I go? : Developing the Narrative model as a tool for game design

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lisa Mörtsell; [2018]
  Nyckelord :Immersion; user experience; HCI; GameFlow; game design; digital storytelling; meaningful play; game research; the Narrative model;

  Sammanfattning : In 2015, the Narrative model was created as a result of a study exploring how episodic games keep player’s interests through combining narrative and gameplay. In this thesis, the Narrative model is used as a framework for designing a language game for children to see whether that makes players more inclined to keep playing than a game not designed based on the model. LÄS MER

 2. 2. Skulle du spela vidare? : En analys av narrativ och spelmekanik i episodiska spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emilia Ekbäck; Lovisa Johansson; Lisa Mörtsell; [2015]
  Nyckelord :narrativ; episodiska spel; spelmekanik; interaktivitet; användarupplevelse; spel; immersion;

  Sammanfattning : Episodic gaming is a relatively new phenomenon, that hasn’t been as extensively explored as other areas in game research. In this paper we research how episodic narratives and gameplay engage players compared to regular continuous storytelling. LÄS MER

 3. 3. Den prokrastinerande kameleonten – mobil kommunikation på mottagarens villkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Daniél Mörtsell; Petter Nyberg; [2013-09-24]
  Nyckelord :Mobil kommunikation; applikationer; mottagarstudie; uses and gratifications; valuePexpectancy theory; diffusion of innovations; faktorer; prokrastinatör;

  Sammanfattning : Titel: Den prokrastinerande kameleonten – mobil kommunikation på mottagarens villkor Författare: Daniél Mörtsell & Petter Nyberg Uppdragsgivare: Start Communication Kurs: MK 1500 Termin: VT13 Handledare: Marie Grusell Antal7ord:716 4457Syfte: Att undersöka kommunikation i mobila enheter med fokus på applikationerMetod: Kvalitativ textanalys, kvalitativa intervjuer och observation Material: Rapporter och avhandlingar på området samt transkriberade intervjuer Huvudresultat: Att användaren formar användandet av applikationer efter egna förutsättningar och behov. Användaren/mottagaren agerar olika beroende på syfte med användandet och situation. LÄS MER

 4. 4. Stöd i andraspråksbedömning : en praxisnära tillämpning av processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Sara Mörtsell; [2011]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; summativ bedömning; andraspråksutveckling; svenskundervisning för invandrare sfi ;

  Sammanfattning : Studien undersöker redan bedömda skriftliga tester från nationella provet i svenska för invandrare (sfi) i syfte att pröva relevansen hos processbarhetsteorin (PT) som ett stöd i summativ bedömning av andraspråksutveckling. Betydelsefulla infallsvinklar kommer från innebörden av kommunikativ språkförmåga och ställningstagandet till s. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeutisk praxis inom barn- och ungdomshabilitering :   Vägledande erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Britta Norlin; Kerstin Ollinen Mörtsell; [2005]
  Nyckelord :Psykoterapi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka gällande praxis samt belysa förutsättningarna för psykoterapi som behandlingsmetod inom Barn- och ungdomshabiliteringen.Studien består av två delar, dels en enkätundersökning riktad till fem län, dels intervjuer med ett urval av de personer som berörts av enkäten, och där uttalat intresse för att intervjuas. LÄS MER