Sökning: "Moa Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Moa Jakobsson.

 1. 1. "Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Moa Jonsson; Emelie Steen; Johanna Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Polisanställda; Verktyg; Våld i nära relation; Åklagare; Intimate partner violence; Police employees; Prosecutor; Tools; Women;

  Sammanfattning : Examensarbetets ämnesval fastställdes i samråd med en kontaktperson på Brottsoffer- och personssäkerhetssektionen region Syd. Trots tydlig ansvarsfördelning mellan polis-och åklagarmyndighet samt ett väl utarbetat metodstöd finns en problematik med att kvinnor inte upprätthåller sin initiala medverkan i utredningar. LÄS MER

 2. 2. Tjänstemannarollen inom förvaltningen : En kvalitativ studie om hur tjänstemannarollen kan förstås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Moa Jakobsson Chaaya; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; offentliga sektorn; förvaltningstjänstemän; tjänstemän; politiker; politiserade tjänstemannen; byråkraten; aktivisten;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka kontextuella faktorer som kan påverka utövandet av olika tjänstemannaroller på kommunal nivå samt vilka tjänstemän som väljer att anta vilka roller. Då det är förvaltningstjänstemännens perspektiv denna studie intresserat sig för har det empiriska materialet insamlats genom ett flertal enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde : En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Moa Jakobsson; Anton Tideman; [2019]
  Nyckelord :CSP; företagsvärde; marknadsvärde; marknadseffektivitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Titel: Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde - En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Anton Tideman och Moa Jakobsson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 – mars     Syfte: Tidigare forskning har undersökt vilken effekt CSP har på företagsvärde med positiva och negativa resultat. I syfte att finna en mer trovärdig mätvariabel har studien utvecklat FFCSP som är avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP för att finna en lösningen på tidigare forsknings motstridiga resultat. LÄS MER

 4. 4. Endometrios : Den långa vägen till diagnos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Gullbrand; Frida Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Diagnos; endometrios; lidande; okunskap; upplevelse;

  Sammanfattning : Endometrios påverkade alla aspekter av kvinnornas liv. Att få en diagnos var inte enbart positivt och kvinnorna saknade stöd och kunskap om sin sjukdom. Sjukvården behöver mer kunskap om endometrios och dess sjukdomsbild för att förhindra att kvinnornas symtom blir trivialiserade som normala. LÄS MER

 5. 5. Många röster små : En applicering av Michail Bachtins polyfonibegrepp på Moa Martinsons roman Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Michail Bachtin; polyphony; narratology; focalization; dialogue; Moa Martinson; working class literature; modernism; Michael Bachtin; polyfoni; narratologi; fokalisering; dialog; Moa Martinson; arbetarlitteratur; modernism;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate to which extent the novel Kvinnor och äppelträd by Moa Martinson can be classified as a polyphonic novel. The concept polyphony was established in literary theory by the Russian language theorist and literary critic Michail Bachtin in 1929, in his book Problems of Dostoevsky’s poetics. LÄS MER