Sökning: "Samverkan skola-socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Samverkan skola-socialtjänst.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder : En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Gun Johansson; [2019]
  Nyckelord :Familjehem; samverkan; skola; socialtjänst; uppfattningar; förtroende;

  Sammanfattning : I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola. Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. LÄS MER

 3. 3. “Hade vi alla tagit en liten del av kakan så hade vi kunnat rädda fler”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Karin Nilsson; Linnea Nylin; [2019]
  Nyckelord :BUP; Hemmasittare; Samverkan; Skola; Skolfrånvaro; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I Sverige har vi skolplikt, trots detta är det 2000 barn och ungdomar som har sammanhängande ogiltig frånvaro. Dessa elever kallas för hemmasittare. Syftet med vår studie är att undersöka om och hur samverkan i skola, socialtjänst och BUP ser ut kring arbetet med hemmasittare samt hur de yrkesverksamma beskriver problemet hemmasittare. LÄS MER

 4. 4. "De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet" : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Markus Wahlström; Ida Dahlström; [2019]
  Nyckelord :collaboration; criminality; youth; social services; police; Samverkan; brottsförebyggande arbete; ungdomskriminalitet; socialtjänst; polis;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i form av SSPF : Är det rätt väg att gå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Cajsa Byttner; Lisa Olsson Tengvall; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; SSPF; Uppsala kommun; gräsrotsbyråkrati; socialt arbete; roller; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur samverkan inom verksamheten SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Uppsala kommun fungerar enligt aktörerna. Vi avsåg att undersöka aktörernas uppfattning av hur samverkan fungerar och ifall uppfattningen skiljde sig mellan de olika yrkesgrupperna. LÄS MER