Sökning: "Sköra äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sköra äldre.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 3. 3. Pergamentsundersökningen : Arbetet med de medeltida pergamentsomslagen 1930- 1984

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2020]
  Nyckelord :Arkivkunskap; pergamentomslag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks arbetet med att identifiera och registrera de pergamentsomslag som finns bevarade i våra statliga arkiv kring räkenskapshandlingar från 1500- 1600-talet. Omslagen i pergament är däremot äldre, 1000- 1500-tal, och tagna ur böcker som vanligen härstammade från katolska kloster och landskyrkor. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar kan skapa trygghet : Sjuksköterskans arbete med sköra patienter i Mobila Närsjukvårdsteam

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Arnoldsson; Eva-Karin Elkjaer; [2020]
  Nyckelord :registered nurse; competence; frail older patients; mobile local healthcare teams; advanced home care; follow-up at home; team collaboration; avoidable re-admissions; care organization; sjuksköterskans kompetens; sköra äldre patienter; mobila närsjukvårdsteam; avancerad vård i hemmet; snabb uppföljning i hemmet; samverkan i team; onödiga återinläggningar; vårdens organisation;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer ökar i Sverige och världen vilket innebär att efterfrågan av vård ökar, men all vård behöver inte ske på sjukhus. Insatser som kan förhindra undvikbar slutenvård bör vara viktiga att arbeta fram dels ur ett hållbarhetsperspektiv, men även viktigt för att minska den påfrestning, förvirring och försämrad hälsostatus en sjukhusvistelse kan innebära för den äldre sköra patienten. LÄS MER

 5. 5. God vård hindras av medicinsk prioritering och tidsbrist : en intervjustudie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenhet av att vårda sköra äldre patienter på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hrönn Gudbjartsdottir; Ida Skoglund; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjuksköterskor; erfarenheter; skör; äldre; akutmottagning; akutsjukvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Vistelsetiderna på akutmottagningar i Sverige ökar. Patienter som vistas länge på en akutmottagning behöver få sina vårdbehov tillgodosedda, särskilt sköra äldre patienter eftersom de har en ökad risk att drabbas av både lidande och vårdskador. LÄS MER