Sökning: "Sköra äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Sköra äldre.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 4. 4. Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med äldre personer med svårläkta sår inom särskilt boende

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; sjuksköterskors erfarenheter; svårläkta sår; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det saknas uppgifter om hur många som lider av svårläkta sår i Sverige idag. Svårläkta sår är ett stort hälsoproblem och det drabbar många äldre personer. Risken för såren ökar med åldern samt att antalet äldre personer ökar i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Pergamentsundersökningen : Arbetet med de medeltida pergamentsomslagen 1930- 1984

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2020]
  Nyckelord :Arkivkunskap; pergamentomslag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks arbetet med att identifiera och registrera de pergamentsomslag som finns bevarade i våra statliga arkiv kring räkenskapshandlingar från 1500- 1600-talet. Omslagen i pergament är däremot äldre, 1000- 1500-tal, och tagna ur böcker som vanligen härstammade från katolska kloster och landskyrkor. LÄS MER