Sökning: "So f-3"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden So f-3.

 1. 1. Att fostra demokratiska medborgare: En kvalitativ studie om skolans demokratiuppdrag utifrån lärare i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Forsberg; Saga Ericsson Damm; [2023]
  Nyckelord :arbetssätt; demokrati; demokratiuppdrag; lågstadiet; lärarperspektiv; SO-undervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Demokratiuppdraget är ett skolans viktigaste uppdrag. Detta uppdrag fastställs i skollagen och beskrivs i läroplanens inledande delar samt det centrala innehållet för de samhällsorienterande ämnena. I arbetet med detta har lärare en central roll. LÄS MER

 2. 2. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. ”Vissa normer kanske behöver hjälp för att förändras – där har vi i skolan ett viktigt jobb att göra” : En kvalitativ studie om lärares arbete med och upplevelse av normkritisk undervisning i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tina Olsson; [2023]
  Nyckelord :Normer; normkritik; normkritiskt arbete; normkritisk pedagogik; normkritisk undervisning; normundervisning;

  Sammanfattning : Då normer spelar en sådan stor roll i samhället och i skolan, inte minst för alla elever är syftet i denna undersökning därför att bidra med kunskap och nya infallsvinklar i hur ett normkritiskt arbete kan se ut i SO-undervisningen i F-3 för att inspirera andra lärare att själv implementera detta arbete i sin undervisning för att skapa en bättre skola. Utifrån detta syfte formulerades och besvarades frågeställningar kring hur lärare beskriver och upplever det normkritiska arbetet samt hur de själva reflekterar över normer. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen : En kvalitativ studie om hur lärares självupplevda kompetens och inställning till digitala verktyg påverkar användandet inom matematikundervisningen i årskurserna f–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Edberg; Perla Al-Homsi; [2023]
  Nyckelord :Digital tools; self-perceived digital competence; TPACK; attitude; ABC-modell.; Digitala verktyg; självupplevd digital kompetens; TPACK; inställning; trekomponentsmodellen ;

  Sammanfattning : Today, the whole society is permeated by digitization and schools are no exception. As today's society demands digital competence, it is important that teachers provide students with such knowledge from an early stage so that they can be participating citizens in the future. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande Arbetssätt I SO- Undervisningen : En kvalitativ studie om F-3 lärares perspektiv på ett språkutvecklande arbetssätt i SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Göz; Celine Ercan; [2023]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; SO- undervisning; F-3 lärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur F-3 lärare arbetar språkutvecklande i SO- undervisningen. Vi har valt att använda en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Intervjuerna har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och relevant forskning. LÄS MER