Sökning: "Socialkonstruktivism undervisning"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden Socialkonstruktivism undervisning.

 1. 6. ”Så en viss bedömning gör man ju” : En kvalitativ studie om förskolepedagogers beskrivningar av komplexiteten kring att bedöma barns behov och anpassa förskoleverksamheten därefter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ida Johansson; Linnéa Widlund; [2018]
  Nyckelord :förskola; lärande; utveckling; behov; stimulans; bedömning; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar undervisning och förskoleverksamhet därefter. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tre fokusgruppssamtal med tre olika arbetslag. LÄS MER

 2. 7. Lärares frågor i matematikklassrummet

  Master-uppsats,

  Författare :Christina Skodras; [2017-09-20]
  Nyckelord :Frågor; Matematikdiskussion; Matematisering; Serier; sammanlänkade uppgifter; Contexts for learning mathematics; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra lärares bidrag i helklassinteraktion för att ta reda på vilka möjligheter till matematiserande som skapas av de frågor läraren ställer när de undervisar i matematik.Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där samverkan mellan det sociala och psykologiska perspektivet har en central roll i hur lärares frågor och svar hanteras i analysen. LÄS MER

 3. 8. Religionskunskap 2.0 - Om vikten av ritualer och livsfrågor i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Rasmussen; Max Jorge Medina Vergara; [2017]
  Nyckelord :life questions; livsfrågor; religion; religionsdidaktik; religionskunskap; religionsmedvetande; religionsundervisning; religious education; ritual; social constructionism; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi träffat på flera elever som tycker att dagens religionsundervisning inte tilltalar dem eller upplevs som relevant. Syftet med undersökningen är att se vilka erfarenheter och förväntningar eleverna har av religionsundervisningen och hur man skulle kunna skapa en mer tilltalande undervisning. LÄS MER

 4. 9. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare, förskolechefer och verksamhetschefer tolkar begreppet undervisning i förskolekontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Agneta Arnryd; Nauel Essarraj; [2017]
  Nyckelord :Teaching; learning; pre-school; pre-school teachers; pre-school managers; head of operations; social constructivism; Undervisning; lärande; förskola; förskollärare; förskolechefer; verksamhetschefer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : In 2011 pre-schools began reporting to the Education Department and were then subject to the school law. Pre-school’s entry into the school system meant that the concept of education became part of the pre-school’s activities. This is also to be implemented into the preschool curriculum. LÄS MER

 5. 10. En studie kring lärares uppfattningar om matematikboken och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jesper Olofsson; Carl Nielsen; [2015]
  Nyckelord :bedömning; matematikbok; formativ bedömning; summativ bedömning; klassrum; kvalitativa intervjuer; undervisning; socialkonstruktivism; läromedel;

  Sammanfattning : Ambitionen med detta arbete är att undersöka huruvida det finns något mönster mellan användandet av matematikboken och de bedömningsprocesser som sker i skolan. Flera forskare och rapporter (Johansson, 2006; Löwing; 2004; McDuffie & Mather, 2006, Skolverket 2003) pekar på att matematikboken har en väldigt central roll i undervisningen i skolan och att de bedömningar som oftast gjordes var summativa bedömningar i samband med prov eller diagnoser. LÄS MER