Sökning: "Stödstrukturer"

Visar resultat 16 - 20 av 78 uppsatser innehållade ordet Stödstrukturer.

 1. 16. Organisationens betydelse för kvalitet och likvärdighet i arbetet med särskilt stöd i förskolan. En fallstudie i två kommuner.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Öhrström Windle; Åsa Bernvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Organisation, stödstrukturer, kvalitet, likvärdighet, särskilt stöd, systemteori.AbstractSyfteSyftet är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer i två kommuner upplever arbetet med särskilt stöd, de förutsättningar som ges, samt hur de kan påverka det pedagogiska arbetet i strävan för att få kvalitet och likvärdighet i arbetet med stöd och särskilt stöd i förskolan. LÄS MER

 2. 17. Anpassningar vid språkstörning i förskola och skola : Pedagogers arbete med språkstimulans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Dahlstedt; Hanna Nordell; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder; adaptions; language-stimulating working method; language development; preschool; school; Språkstörning; anpassningar; språkstimulerande arbetssätt; språkutveckling; förskola; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med anpassningar som gynnar barn med språkstörning i förskola och skola. Vi ville även göra en jämförande undersökning och se hur anpassningarna skiljer sig åt mellan de båda verksamheterna. LÄS MER

 3. 18. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 4. 19. "En gång skulle två katter tälta" : En analys av intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de nationella provens stödstrukturer för ämnesprov i svenska i årskurs 3, 2014 och 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Forsberg; Maria Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Nationella prov i svenska i årskurs 3; Elevtexter; Stödstrukturer; Intertextualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de stödstrukturer som erbjuds i samband med de nationella proven i svenska för årskurs 3 år 2014 och år 2015. Syftet mynnar ut i de forskningsfrågor som besvaras i analys och resultat. LÄS MER

 5. 20. Skrivutveckling i specialpedagogisk verksamhet : Hur pedagoger arbetar och stöttar elever i sin skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Lizette Månsson; Marina Sundström; [2019]
  Nyckelord :scaffolding; skrivutveckling; specialpedagogisk verksamhet; särskild undervisningsgrupp; Vygotskijs sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i specialpedagogisk verksamhet. Det gjordes nio observationer av lektioner med skriftspråksaktiviter i de båda verksamheterna, informella samtal i anslutning till observationerna, fyra intervjuer av pedagoger från respektive verksamhet samt elva intervjuer av elever i olika årskurser från respektive verksamhet. LÄS MER