Sökning: "barns motoriska utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden barns motoriska utveckling.

 1. 1. Barn med övervikt : En litteraturstudie med fokus på distriktsköterskans samtal med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sanna Dahlin; Sara Selldén; [2023]
  Nyckelord :District nurse; child health care; child; overweight; conversation; caregiver; Distriktsköterska; barnhälsovård; barn; övervikt; samtal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikten ökar och ses allt mer i yngre åldrar. Vårdnadshavares levnadsvanor, val, socioekonomisk status och tid att spendera med sitt barn påverkar barnets risk att drabbas av övervikt. LÄS MER

 2. 2. Pianoundervisning med förskolebarn : Dalcroze, Orff, Kodály & SuzukiDe fyra pedagogernas metoder med barnets utveckling i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jane Levkovskaya; [2023]
  Nyckelord :musikpedagogik; pianoundervisning förskolebarn; språkutveckling; motorisk utveckling; socioemotionell utveckling; Dalcroze; Kodály; Orff; Suzuki;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de musikpedagogiska idéer som utvecklades av Jaques-Dalcroze, Kodály, Orff och Suzuki för att se hur de väletablerade metoderna kan användas i pianoundervisning med förskolebarn i syfte att främja deras motoriska, språkliga och socioemotionella utveckling. Som metod i min studie har jag valt att analysera de fyra musikpedagogernas idéer och principer kartlagda i deras ursprungliga texter och övningsböcker. LÄS MER

 3. 3. Barns motoriska utveckling i förskolan : En studie om förskollärares arbete i utomhusmiljöer och vid riskfylld lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Karlsson; Johanna Marie Wade; [2023]
  Nyckelord :Preschool; motor development; outdoor environments; risky play; preschool teachers; Förskola; motorisk utveckling; utomhusmiljö; riskfylld lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Barns motoriska utveckling är en viktig del av arbetet i förskolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018, s. 9) står det att förskolans uppdrag är att utmana och främja barns motoriska utveckling och lärande i varierande miljöer. LÄS MER

 4. 4. Barns fysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljöer : En intervjustudie av förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hanna Jäderberg; Katja Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Ekologisk systemteori; fysisk aktivitet; förskola; inomhusmiljö; rörelse;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn är mer stillasittande idag än någonsin, mycket på grund av användandet av teknik och fritidsaktiviteter med låg aktivitetsnivå. Studier som lyfts i undersökningen visar att barns första fem år kantas av snabb mental och kroppslig utveckling och att det är under dessa tidiga år som vanor och livsstilsmönster etableras inför framtiden. LÄS MER

 5. 5. Vad händer i tamburen? : En kvalitativ studie om barns olika möjligheter och begränsningar till stöd i tamburen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Natasha Hikkaduwage; Olivia Andersson; [2022]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskollärare; videoobservation; intervju; tamburen som lärmiljö;

  Sammanfattning : Granskningar från Skolinspektionen (2016, 2017) visar att det uppstår klyftor i utbildningen samt bristande kunskaper om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och tamburen som lärmiljö i flera svenska förskolor. Syftet med studien är att vidga kunskapen om äldre barns behov av särskilt stöd i tamburen ur ett förskolesammanhang. LÄS MER