Sökning: "bidragstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bidragstagande.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Integration av invandrare på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Marcus Kullvén; Ida Köhler; [2019-03-19]
  Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; integration; migration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av blandstaden. En fallstudie av blandstadsidealets förverkligande i miljonprogrammets Angered

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annika Lekman; Johannes Soininen; [2012-09-11]
  Nyckelord :stadsplanering; blandstad; miljonprogram; rekordår; planeringsideal; Angered;

  Sammanfattning : I en generalplan från 1968 planeras den nya Göteborgsstadsdelen Angered som en blivande förstad för en befolkningstillväxt som kan uppgå till 175 000 människor år 2000. Den bostadsbrist som Göteborg led av när generalplanen upprättades slogs redan i mitten på 1970-talet över till ett bostadsöverskott vilket resulterade i att byggnationen av Angered stannade av. LÄS MER

 4. 4. "Tack och lov att de finns" : En studie om arbetslösa, bidragstagande ungdomars situation och upplevelser av socialtjänsten och arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elma Ugljanin; [2011]
  Nyckelord :Arbete; ungdomar; pengar; arbetslöshet; ekonomiskt bistånd; arbetsförmedlingen.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om unga arbetslösa i åldrarna 18-25år som lever på försörjningsstöd. Jag belyser hur de upplever sin situation och hur den påverkar dem, samt vilka uppfattningar de har om socialtjänsten och arbetsförmedlingen... LÄS MER

 5. 5. Aktiveringskrav – rätt incitament? : En ekonometrisk studie av aktiveringskravens effekt på socialbidragstagare

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Högberg; [2008]
  Nyckelord :Aktiveringskrav; socialbidrag; försörjningsstöd; workfare; effektutvärdering; incitamentseffekter;

  Sammanfattning : I Sverige har kommunerna sedan 1998 rätt att ställa krav på att socialbidragstagare deltar i aktiveringsåtgärder av olika slag i syfte att bli självförsörjande. Enligt teorin minskar aktiveringskrav socialbidragstagandet på två sätt. LÄS MER