Sökning: "cancelkultur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet cancelkultur.

  1. 1. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
    Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER