Sökning: "dagliga ledarskap situationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dagliga ledarskap situationer.

 1. 1. Chefers känslomässiga påfrestningar : En kvalitativ studie om känslor som uppstår hos förstalinjechefer vid samtal med medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Ines Maslovski; Viktoria Sundblad; [2017]
  Nyckelord :Emotionally strains; emotions; conversation; first line manager; conversation with employee; preparation for conversation; Känslomässiga påfrestningar; känslor; samtal; förstalinjechef; hantera känslor; samtal med medarbetare; förberedelser inför samtal;

  Sammanfattning : Rollen som förstalinjechef innefattar olika sociala sammanhang och det är viktigt att genom sin kommunikativa förmåga kunna inspirera och påverka olika medlemmar i organisationen. Situationer då förstalinjechefen behöver förmedla information och samtala med medarbetare sker kontinuerligt i denna yrkesroll. LÄS MER

 2. 2. En resa utan slutdestination : En fallstudie om chefers användning av symboler och meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pauline Forsberg; Amanda Vogiatzi; [2016]
  Nyckelord :organizational change; continuous organizational change; symbolic leadership; symbols and sensemaking; organisationsförändring; kontinuerlig organisationsförändring; symboliskt ledarskap; symboler och meningsskapande;

  Sammanfattning : Inledning: Kontinuerlig organisationsförändring förekommer allt oftare i dagens organisationer, och kännetecknas av att förändringsprocessen inte har någon början ellerslut. I samband med att kontinuerlig organisationsförändring genomförs i organisationer kan det bidra till att anställda upplever en förvirrande och mångtydig känsla, eftersom förändring sker hela tiden. LÄS MER

 3. 3. "På samma sätt som man servar bilen så måste man serva sitt ledarskap" : En studie om deltagares uppfattningar efter medverkan i ledarutvecklingsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Owen-Berghmark; Marie Svensson; [2015]
  Nyckelord :leader development; leader development activities; activity theory; the zone of proximal development; reflective action; ledarutveckling; ledarutvecklingsaktiviteter; aktivitetsteori; proximala utvecklingszonen; reflekterande handling;

  Sammanfattning : Det uppfattas idag som en självklarhet att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. Årligen spenderas stora summor på ledarutveckling, vilket har väckt ett intresse att undersöka denna form av utbildningsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Motiverande undervisning i franska på grundskolenivå med fokus på lärarrollen. : Hur arbetar franskläraren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Monica Hildebrand; [2013]
  Nyckelord :språk; franska; lärarroll; språkmetoder; didaktik; motivation; kodväxling; ledarskap; elevinflytande;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kartlägga vad franskläraren gör i sin undervisning och hur läraren agerar som pedagog och motivatör. Enkäter har skickats ut till alla undervisande lärare i franska på grundskolenivå i en större svensk kommun för att undersöka hur det förhåller sig i det dagliga arbetet som fransklärare på denna nivå. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och regelkultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Claes Annsberg; [2011]
  Nyckelord :beteenden; utvecklande ledarskap; uppdragstaktik; strukturer; regelkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrunden till ämnesvalet är att jag i min befattning som huvudlärare i ledarskap och pedagogik för nya officerare har märkt en förändring av ledarskapet. Jag uppfattar att det för Försvarsmaktens officerare idag finns en skillnad mellan ledarskapet i det dagliga fredsarbetet och det sätt man vill utöva ledarskap på i en insats eller i krig. LÄS MER