Sökning: "enheten för barn och familj"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden enheten för barn och familj.

 1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Att använda e-hälsoverktyg i behandlingsarbete : En kvalitativ studie som beskriver behandlares erfarenheter av välfärdsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Linda Linnéa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Welfare technology; Social workers; e-health tools; Addiction units; Välfärdsteknik; Behandlare; E-hälsoverktyg; Missbruks- och beroendevården;

  Sammanfattning : Ett folkhälsoarbete inriktas på hälsofrämjande- eller förebyggande insatser vilket kan ske på lokal nivå mot den enskilde individen. Missbruks- och beroendevården ansvarar för att ge stöd och behandling till personer som har ett missbruk eller beroende av ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. En för alla - alla för en : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser om samverkan med skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Björklund; Marie Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; social services; school and communication.; Samverkan; socialtjänsten; skolan och kommunikation.;

  Sammanfattning : Forskning visar att samverkan mellan skola och socialtjänst är en ständig utmaning. Syftet med uppsatsen var att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av samverkan med skolan i arbetet med att tillförsäkra barn goda levnadsvillkor. LÄS MER

 4. 4. "Du måste uppleva människan för att kunna skapa ett gott bemötande". Socialsekreterares reflektioner kring bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Georgiana Horhota; Sabrie Sayan; [2018]
  Nyckelord :Street-level bureaucrat; Duty ethics; Professional; Situational ethics; Social secretary; Treatment; Bemötande; Gräsrotsbyråkrat; Pliktetik; Professionell; Situationsetik; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare inomsektionen barn och familj, enheten för ekonomiskt bistånd upplever följandeaspekter: bemötandet i sig och dess betydelse samt vikten av bemötandet irelationsskapande och samarbete. Vidare syftar studien även till att undersöka ifallbemötandet är något som skiljer sig åt beroende på klient samt vilkaföreställningar det finns om hur ett gott bemötande skapas. LÄS MER

 5. 5. "Vi vill ju alla barnets bästa..." : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på vad som påverkar tolkningen av barnets bästa i samverkan med andra instanser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nordemo; Kim Svenstrup; [2018]
  Nyckelord :institutionella logiker; barnets bästa; interorganisatorisk samverkan; gräsrotsbyråkrati; grästrotsbyråkrater; institutional logics; best interest of the child; interorganizational co-operation; street-level bureaucracy; frontline workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) ska bli lagstadgad år 2020. Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare vid enheten Barn och Familj uppfattar och talar om sina egna och andra samhällsaktörers tolkning av vad som är barnets bästa, och om de anser att dessa tolkningar påverkar samarbetet med andra organisationer. LÄS MER