Sökning: "förkortning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet förkortning.

 1. 1. Nitrifikation i biofilmen i en IFAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Magnus Lindén; [2020]
  Nyckelord :IFAS; Biofilm; Nitrification; Ciliate; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökande belastningar, hårdare krav på avloppsreningsverk och ytbegränsningar skapar ett behov av kompakta, effektiva processlösningar. En sådan lösning är en Integrated Fixed film Activated Sludge (IFAS) som kombinerar en aktivslam (AS) med en biofilmsprocess. LÄS MER

 2. 2. Vilken personlig ledarstil driver team till en framgångsrik utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lowisa Johmår; Maria Appeltofft; [2020]
  Nyckelord :Team; Teambyggande; Organisation; Ledarskap; Ledarstil; Makt; Dominans; Påverkan; Inre motivation; Hierarki;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativt utformad fallstudie, med ett jämförande syfte och är inspirerad av diskursanalytiskt synsätt. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap kring diskursen om team samt ledarskapets faktiska påverkan. Från hur ledarstilen influerar team till hur medarbetarna upplever ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Binary classification of HRV signals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Lütz; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Heart rate variability, commonly abbreviated as HRV, displays the variance between consecutive heartbeats. This variance occurs naturally but can change due to stress and problems with the cardiac system. HRV is therefore widely used for medical research. LÄS MER

 4. 4. TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på användning av TAKK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Nilsson; Nina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; TAKK; språkutveckling; kommunikation; didaktik; relationsdidaktiska modellen; förskola; barn.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic Study of Hydrogen as a Heavy-duty Truck Fuel : A Case Study on the Transport Corridor Oslo – Trondheim

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Janis Danebergs; [2019]
  Nyckelord :Hydrogen; heavy-duty transport; zero emissions; FCET; HRS; techno-economic analysis; TCO; LCOH; Vätgas; lastbilar; nollutsläpp; vätgaslastbil; teknisk ekonomisk analys; TCO; LCOH;

  Sammanfattning : Norway has already an almost emission-free power production and its sales of zero-emission light-duty vehicles surpassed 30% in 2018; a natural next challenge is to identify ways to reduce emissions of heavyduty vehicles. In this work the possibilities to deploy Fuel Cell Electric Trucks (FCET) on the route Oslo-Trondheim are analyzed by doing a techno-economic analysis. LÄS MER