Sökning: "family rätten"

Visar resultat 21 - 25 av 106 uppsatser innehållade orden family rätten.

 1. 21. Flyttningsförbud - en studie av gällande rätt med beaktande av Sveriges inkorporering av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jessica Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; Flyttningsförbud i LVU; centrala principer inom den sociala barnavården; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gällande rätt vad avser flyttningsförbud i 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmer om vård av unga, LVU. Flyttningsförbud är ett förbud för vårdnadshavarna att flytta hem sitt barn från ett familjehem. Det är en väldigt ingripande åtgärd i både barnens och föräldrarnas liv. LÄS MER

 2. 22. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap - förenligt med rätten till skydd för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; Europakonventionen; erkännande av utländska barnäktenskap; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap men det finns ändå barn under 18 år i Sverige som är gifta. De gifta barnen har ingått barnäktenskap utomlands. Äktenskapen har erkänts som giltiga i Sverige om makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapen ingicks. LÄS MER

 3. 23. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER

 4. 24. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER

 5. 25. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER