Sökning: "forskningsöversikt förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden forskningsöversikt förskola.

 1. 1. Från förskola till förskoleklass - en forskningsöversikt om de inre och yttre processer som omger barnen i den pedagogiska övergången

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mina Solca; [2021]
  Nyckelord :pedagogiska övergångar; förskoleklass; överlämning; pedagogisk samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är en forskningsöversikt i ämnet övergång mellan förskola och skola. Metodvalet innebär att forskning i ämnet sammanställts och analyserats utifrån likheter och olikheter i studiernas utfall. Sammanlagt fjorton studier har använts i genomförandet av den här studien. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg : - en systematisk kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Janicke Hallkvist; [2021]
  Nyckelord :Handledning; kvalificerade samtal; specialpedagogisk handledning; specialpedagog; specialpedagogens yrkesroll; systematisk kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete förväntas bidra med en systematisk kunskapsöversikt över vad tidigare forskning skriver fram kring föreställningar, förekomst och förutsättningar kring specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg. Valet av metod motiveras genom en mindre systematisk forskningsöversikt inom ramen av kursen ”Vetenskapsteori och forskningsmetod”  i specialpedagogprogrammet, vilken synliggör ett kunskapsglapp inom forskningsfältet. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet och likvärdighet i förskolan utifrån ett ledningsperspektiv utifrån ett ledningsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Lilja; [2020-08-12]
  Nyckelord :Likvärdighet; Förskola; Huvudman; Kvaitet;

  Sammanfattning : Under senare år har forskning visat att hög kvalitet i förskolans utbildning har en avgörande innebörd för barns lärande inom alla områden. Det yttersta ansvaret för att säkerhetsställa att barn får en likvärdig utbildning ligger på huvudmannen, det vill säga i de allra flesta fall på kommunen. LÄS MER

 4. 4. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 5. 5. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER