Sökning: "fri rörlighet för tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden fri rörlighet för tjänster.

 1. 1. Intressekonflikter i offentlig upphandling - Har Sverige implementerat artikel 24 i upphandlingsdirektivet i enlighet med EU:s syfte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oscar Lewin; [2017]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; intressekonflikt; jäv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med offentlig upphandling är att offentliga medel ska användas på ett så effektivt och konkurrensfrämjande sätt som möjligt. Det är viktigt att upphandling genomförs affärsmässigt samt att fri rörlighet för varor och tjänster inom EU främjas. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan strejkrätten och den fria rörligheten för tjänster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Caroline Göth; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; fri rörlighet; grundläggande fri- och rättigheter; strejkrätt;

  Sammanfattning : The European Union consist of core principles and rights expressed in the Treaties of the European Union and by the Court of Justice of the European Union in its interpretations of Union law. Core principles such as the freedom to provide services and the right to take industrial actions are both expressed in Union law. LÄS MER

 4. 4. Inkomstskatterättslig proportionalitetsbedömning - Proportionalitetsbedömningar av nationella inkomstskattereglers förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stoltz; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; proportionalitetsprincipen; proportionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett medlemskap i EU har stor rättslig betydelse för medlemsstaterna, inte minst på den direkta beskattningens område. Framför allt påverkar EU-rätten den direkta beskattningens område genom EUD:s rättspraxis där nationella inkomstskatteregler beslutats vara oförenliga med bestämmelserna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster eller kapital. LÄS MER

 5. 5. Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och fri rörlighet för tjänster : Med utgångspunkt i filiallagstiningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Grünfeld; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER