Sökning: "genusskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet genusskillnader.

 1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 2. 2. "Jag undervisar elever, inte pojkar och flickor" : En mixed method -studie om svenska lärares genusföreställningar

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Morlin Schubert; [2023]
  Nyckelord :didaktik; genus; kön; föreställningar; teacher beliefs; klassrum; klassrumsaktivitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver en mixed method-undersökning om lärares genusföreställningar i relation till elever och olika klassrumsaktiviteter. Syftet var att besvara tre forskningsfrågor: 1) Vad förväntar sig lärare av elever av olika kön under olika aktiviteter i klassrummet? 2) Hur tror lärare att olika aktiviteter i klassrummet tas emot av elever av olika kön? 3) Hur resonerar lärare om vad som kan tänkas gynna eller missgynna elever av olika kön? För att besvara dessa genomfördes semistrukturerade intervjuer med sju lärare och transkriptionerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om hur läromedel skildrar genusskillnader i religionskunskap i den svenska grundskolan : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Gunnarsdotter; Tasnim Abujazar; [2023]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religionskunskap; kristendom; judendom; islam; läromedel; genus; kön; jämställdhet; genusteori; värdegrund; Lgr22.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur genusskillnader framställs i bilder i nyligen utgivna läromedel i religionskunskap för årskurs 4–6. Vidare undersöker studien hur genusskillnader framställs i bilder och texter. LÄS MER

 4. 4. "Idag har jag en empati till andra människor" : En kvalitativ studie om ex-drogmissbrukande kvinnors uppfattningar och erfarenheter av genusskillnader i organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Cecilia Jansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Women are more present in today's crime statistics and studies show that women are moredurable than men when it comes to risk factors concerning their upbringing and entrance tocrime, but how do women see themselves in the shadow of their former drug abuse? What aretheir opinions on gender differences, are there gender differences in organized crime and havethese had an influence on women's entrance and exit process from organized crime? With thisessay the main goal is to deep dive into former criminal and drug abusing women’s realm to findout how their experiences and opinions cooperate or differ in relation to the gender differencesthey have experienced through their participation in organized crimes. The goal is also toexamine the eventual gender biased entry and exit process of former drug abusing women andhow the opinions towards themselves as an ex-criminal woman are expressed in relation to this. LÄS MER

 5. 5. Könets betydelse för samtalsfokus : - En kvalitativ studie om genusskillnader i samtal i missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Bramming; Ellen Sandgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER