Sökning: "hur barn ser sitt lärande"

Visar resultat 11 - 15 av 176 uppsatser innehållade orden hur barn ser sitt lärande.

 1. 11. ”Man kan inte alltid trolla med knäna” Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; Förhållningssätt; Lärmiljö; Motivation; Observation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bergstrand, Anna (2019) ”Man kan inte alltid trolla med knäna”- Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 2. 12. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 3. 13. "Vi har fritids i klassrummen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mårten Carlsson; Simon Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Elever; Fritidshem; Inflytande; Inomhusmiljö; Lokaler;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, men reviderad 2016) som härmed kommer att refereras till som Lgr11 säger att alla som arbetar i verksamheten ska ”främja barns förmåga och vilja att influera den sociala, kulturella och fysiska innemiljön de vistas i” (Lgr11, 2016, s.15). LÄS MER

 4. 14. Har du smakat såsen? - Möjligheter & begränsningar för barns inflytande under förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Fridén; Jeanette Hjortberg; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskola; styrning; normer; traditioner; regler; förhandla; måltidssituation.;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom då vi har en personlig relation via våra egna barn och matsituationer i förskola och skola. Syftet var att undersöka närmare vilket inflytande barn har under måltiden samt vad barnen kan och inte kan förhandla om i förskolan. LÄS MER

 5. 15. Inkludering av barn med funktionsvariation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie att skildra pedagogers syn på begreppet funktionsvariation ur ett inkluderingsperspektiv. Pedagogernas syn träder fram genom sex intervjuer genomförda på två olika förskolor. LÄS MER