Sökning: "identitet uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 957 uppsatser innehållade orden identitet uppsats.

 1. 1. A historical person - three different popular historynarratives. : A gender analysis of popular history media's relationship to historicaltruth in the 21st century

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Estelle Nambord; [2021]
  Nyckelord :genusanalys; historisk sanning; komparativ metod och populärhistoria;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker tre svenska populärhistoriska mediers förhållande till begreppethistorisk sanning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de populärhistoriska mediernakonstruerar historiska narrativ genom att finna likheter och skillnader i mediernas förhållandetill begreppet historisk sanning. LÄS MER

 2. 2. “Jag önskar att jag hade en bokhylla i bakgrunden så att jag såg smartare ut” : En socialpsykologisk studie om hur universitetsstudenter uttrycker sin identitet över Zoom och hur sociala interaktioner påverkas och förändras i digital undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Örner Lidberg; Ekstedt Mikaela; [2021]
  Nyckelord :digital undervisning; universitetsstudenter; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning, samt vilka hinder och möjligheter som finns i att uttrycka sin identitet som student över Zoom. Det empiriska materialet baseras på tolv semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet och grundar sig i en kvalitativ studie som utgår från en riktad innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. “Alla blev bedömda på precis samma premisser” : En kvalitativ undersökning om kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hammarlund; Camilla Engström; [2021]
  Nyckelord :Gender; identity; organizational culture; male-dominated organization; officer; Genus; identitet; organisationskultur; mansdominerad organisation och officer;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur tio kvinnor upplever att studera och arbeta på en mansdominerad arbetsplats, Försvarsmakten, ur ett genusperspektiv. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur beskriver och upplever kvinnliga kadetter normer och värderingar inom organisationskulturen, ur ett genusperspektiv? Hur bidrar organisationskulturen till kvinnornas identitetsskapande i relation till de genusdiskurser som förs fram i Försvarsmakten? Hur formulerar de kvinnliga kadetterna sin yrkesidentitet ur ett genusperspektiv? Syftet med studien är att synliggöra genusdiskurserna inom militära arbeten då de ofta saknas. LÄS MER

 4. 4. Mat och identitet: En kvalitativ intervjustudie om mat och den kollektiva identiteten bland svensk- iranier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ulrika Kjellström; [2021]
  Nyckelord :socialantropologi; mat; kollektiv identitet; Iran; diaspora; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan mat och skapandet av en kollektiv identitet för svensk-iranier i Sverige. Forskningsfrågorna kretsar kring vad den iranska matkulturen omfattar enligt informanterna, vad den har för betydelse för informanterna, om svensk-iranier känner samhörighet till följd av delad matkultur och om de anser att det är viktigt att föra vidare den iranska matkulturen till yngre generationer och icke- iranier. LÄS MER

 5. 5. The risky reality to legally exist - A critical analysis on the notion of legal identity in International Human Rights Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Kraft; [2021]
  Nyckelord :legal identity; international human rights law; social inclusion; SDG 16.9; différance; critical legal analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Around 20% of all people worldwide (1.5 billion) do not have an official and legally recognized document as proof of their identity. This affect, for example, their right to vote, to open a bank account, obtain formal employment or seek legal compensation. LÄS MER