Sökning: "jämförelse attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden jämförelse attityder.

 1. 1. Ska vi strunta i läroboken och lyssna på musik istället? : En studie om hur en engelskundervisning byggd på musik påverkar elevers lärande och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Svärd; [2020]
  Nyckelord :autentiskt material; engelskundervisning; läromedelsbaserad undervisning; motivation; musik;

  Sammanfattning : Forskning visar på att musik är ett arbetssätt som kan stödja inlärningen av ett andraspråk. Samtidigt finns en avsaknad av empiriska studier som utforskar huruvida musik i undervisningen av andraspråk gynnar lärandet på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 3. 3. Nudging - Mindre är mer : En experimentell studie ur ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Moberg; Emma Sardal; [2020]
  Nyckelord :Nudge; nudging; beslutsarkitektur; påträngandegrad; offentlig avsändare; privat avsändare; konsumentattityd; antagande av nudge.;

  Sammanfattning : Nudge syftar till att knuffa individer till att ta val som är i enlighet med deras välmående genom att göra förändringar i den miljö inom vilken individen tar beslut. För att få människor att ta särskilda beslut kan nudge delas in i låg och hög påträngandegrad baserat på hur stor graden av påträngande är på individens autonomi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga chefers upplevelser av sin ledarskapsroll i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Olsson; Ingrid Hammarstrand; [2020]
  Nyckelord :female leaders; organizational culture; stereotypical attitudes; male-dominated industry; kvinnliga chefer; branschkultur; stereotypa attityder; mansdominerad bransch;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga chefer inom en mansdominerad bransch upplever sin ledarskapsroll. Genom en kvalitativ studie genomfördes sex intervjuer med kvinnor i en ledarskapsroll inom mansdominerade branscher. LÄS MER

 5. 5. ”Nämen jer he int n’Perola, vå gjör du här!” : En folkdialektologisk studie om förmågan att detektera dialekt i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jesper Carlström; [2020]
  Nyckelord :folkdialektologi; dialekt i skrift; skönlitteratur; litterär stilistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka läsares förmåga att detektera dialekt i skönlitterär prosa när det inte går att utläsa genom brödtext och kontext att det rör sig om just dialekt, samt om läsare främst associerar dialektala variabler i skrift till en geografisk region, samhällsklass, tidsera/generation eller standardspråk. Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER