Sökning: "kapabla väktare"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kapabla väktare.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. “Penna, papper och telefon.. det är mitt vapen”: En kvalitativ studie om trygghetskonsulenters sociala arbete för att skapa trygghet i bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cam Eliasson; Jonathan Thim; [2022]
  Nyckelord :trygghet; socialt arbete; trygghetsjour; trygghetskonsulent; bostadsområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige är diskussionen gällande trygghet väl omdebatterat och integreras huvudsakligen i kriminalpolitiken. Diskursen som råder i svensk politik gällande trygghet handlar om att arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten, men trygghet i sig handlar inte bara om brott och oro för brott – som fenomen är begreppet komplext, mångfacetterat och situationsbundet. LÄS MER

 3. 3. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER

 4. 4. ”Penningtvätt följer alltid vill jag hävda, teknisk utveckling” : - En kvalitativ studie om fyra respondenters erfarenheter av penningtvätt i Sverige

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Beatrice Berlemo; [2021]
  Nyckelord :Money laundering; money laundering methods; internet; technical development; routine activity theory.; Penningtvätt; penningtvättsmetoder; internet; teknisk utveckling; rutinaktivitetsteorin.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fyra respondenter beskriver att pengar tvättas i Sverige. Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter respondenterna upplever i deras arbete mot penningtvätt. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts där fyra respondenter har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. BETEENDEMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I VARDAGLIGA AKTIVITETER HOS UTSATTA FÖR STALKING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Teresia Björn; Adina Skodo; [2018]
  Nyckelord :stalking; utsatthet; beteendeförändringar; vardagliga aktiviteter; Rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hurenskilda individer upplever att deras utsatthet för stalking har influeratbeteendemässiga förändringar i deras vardagliga aktiviteter. Ensemistrukturerad intervjuguide användes under djupintervjuer med tioindivider som blivit utsatta för stalking. LÄS MER