Sökning: "klara noren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden klara noren.

 1. 1. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Felicia Norén; Sofia Ronström; [2018]
  Nyckelord :kooperativ; mejeri; svenska mejerimarknaden; transaktionsspecifika tillgångar; transaktionskostnader; äganderättsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. LÄS MER

 2. 2. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Att tolka interpretation - En studie om interpretation inom sång i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Klara Rennéus Norén; [2017]
  Nyckelord :Genre; Interpretation; Sång; Tolkning; Utförande; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Genre; Singing; Performance; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger praktiskt arbetar med interpretation, samt om det finns någon koppling mellan deras arbete med interpretation i förhållande till genrer. Det är en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer med tre sångpedagoger samt observationer av deras respektive lektionsarbete. LÄS MER

 4. 4. Six Sigma och processförbättring : En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patrik Andersson; Erik Norén; [2009]
  Nyckelord :six sigma; processförbättring;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att undersöka hur Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång har valt att arbeta med processförbättringsmetoden Six Sigma, som är en mycket populär metod för att genomföra processförbättringsprojekt och mycket attraktiv för företag som ska arbeta med sådana. Metoden bygger på statistik och att fatta välinformerade beslut. LÄS MER

 5. 5. Föreligger diskrepanser mellan förvaltningsberättelsernas och VD-ordens förmedlade ochförklarade innehåll ur en ekonomisk synvinkel? – Vari består eventuella skillnader?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrik Norén; Henrik Norén; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Företag är en del av omvärlden och interagerar med denna. Årsberättelsen är därvid ettviktigt redskap för dem att förmedla information till olika intressenter. Informationen används av dessa för attutarbeta analyser och fatta beslut. LÄS MER