Sökning: "klass perspektiv i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden klass perspektiv i förskolan.

 1. 1. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-06-22]
  Nyckelord :högresursområde; Förskola; Mångfald; vithet ; ras; klass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i högresursområden talar om sitt uppdrag att enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) arbeta med kulturell mångfald. Uppsatsens frågeställningar fokuserar på förskollärarnas tal kring deras arbete, planering och utvärdering av läroplanens formuleringar kring kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. Barns bildskpande i den proximala utvecklingszonen : En interventionsstudie av bildskapande lärandeobjekt i förskoleklass

  Master-uppsats,

  Författare :Barbro Bergfeldt; [2017]
  Nyckelord :Bild; förskoleklass; förskolan; estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i förskoleklass inom ämnet bild för att generera kunskap om hur riktad bildundervisning kan påverka barns utveckling av färdighet förmåga och förståelse för bildskapande. Studien tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1998) och syftar till att problematisera en vanlig förekommande bild av att riktad undervisning i estetiska ämnen kan störa barns kreativa inre utveckling. LÄS MER

 3. 3. Design for all - ett perspektiv på inkluderingsbegreppet.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pia Dunér; [2014]
  Nyckelord :Design for all; Disability studies; Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Dunér, Pia (2014) ”Design for all” – ett perspektiv på inkluderingsbegreppet (“Design for all” - A perspective on the concept of inclusion) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Begreppet ”Design for all” kommer från forskningsfältet ”disability studies” och bygger på en förändring i synsättet hos de som arbetar med personer i behov av särskilt stöd, för att dessa personer ska ses som subjekt med rättigheter och möjlighet till delaktighet, och inte som objekt. Teorin fokuserar inte bara på individer med funktionshinder utan involverar alla individer som är i svårigheter utifrån exempelvis etnicitet, social klass och kön. LÄS MER

 4. 4. Genusstrategier i förskolan : En studie av en förskolas arbete med att motverka traditionella könsroller, ur ett intersektionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linnea Lowejko; [2013]
  Nyckelord :Gender; compensatory strategy; genderneutrual; normcritisism; intersectionality; Genus; kompensatorisk strategi; könsneutralitet; normkritik; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine a preschool's work to counteract traditional gender roles, which strategies are used and how norms about gender roles are produced and treated. The study also examines whether the preschool has an intersectional perspective in it's gender work, which analyzes how they relate to other categories such as ethnicity, race, class, age and sexuality in their work. LÄS MER

 5. 5. Värdefulla bilderböcker? Eller bilderböcker fulla med värden? : Intersektionella analyser av populära bilderböcker ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Douhán; Linda Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Intersektionalitet; normkritiskt perspektiv; sociala kategorier; karaktärskonstruktioner; värderingar; textanalys; bilderbok.;

  Sammanfattning : I detta arbete har åtta bilderböcker analyserats via en visuell textanalys. Arbetet har tagit sin teoretiska utgångspunkt i ett intersektionellt förhållningssätt och ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER