Sökning: "kumulativ abnormal avkastning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kumulativ abnormal avkastning.

 1. 1. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

  Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vd - byte : Marknadens reaktion vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Vu Luu; Tomas Villacrez Ramos; [2017]
  Nyckelord :Vd-byte; Eventstudie; Aktiekurs; Kumulativ abnormal avkastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärvens påverkan på aktiekursutvecklingen : En eventstudie om hur förvärvsmetoden påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rabi Aho; Daniel Aho; [2016]
  Nyckelord :Acquisition; abnormal return; cumulative abnormal return; event study; efficient market hypothesis; signal theory; Företagsförvärv; abnormal avkastning; kumulativ abnormal avkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; signalteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka hur förvärvsmetoden påverkar de uppköpande företagens abnormala avkastning på kort sikt, samt utröna huruvida företagens branschtillhörighet har en betydelse för reaktionen. I studien tillämpas tre teorier och flertalet tidigare forskningar som är av relevans för studien. LÄS MER

 4. 4. Den teknologiska IPOn i kraschens efterdyningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Apler; Filip Lennartsson; Richard Östgren; [2014]
  Nyckelord :IPO; Långsiktig prestation; Buy-and-Hold-avkastning; Kumulativ onormal avkastning; Multipel regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsresultat har indikerat att långsiktig underprestation i regel återfinns hos börsintroducerade bolag. Syftet med den här studien är att testa huruvida de tidigare forskningsresultaten också gäller för börsintroduktioner inom teknologibranschen under 2000-talet. LÄS MER