Sökning: "kvalitativ empirisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 808 uppsatser innehållade orden kvalitativ empirisk studie.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
  Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

  Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER

 2. 2. Den goda sjukvården blir påverkad av stress : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Disa Björk; Amanda Viberg; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kan bestå utav mycket stress i arbetet vilket medför en stor psykisk och fysisk ansträngning. När den arbetsrelaterade stressen inträffar hos sjuksköterskorna kan det leda till svårigheter att uppfylla en god omvårdnad av patienterna. LÄS MER

 3. 3. Självupplevd oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Gadier Saleh; Noura Rassa; [2021]
  Nyckelord :Fetma; gastric bypass; oral hälsa; orala hälsoproblem; självupplevd oral hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur gastric bypass-opererade individer upplever sin orala hälsa efter kirurgin. En empirisk studie med en kvalitativ ansats genomfördes. Datainsamlingen som användes var semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som underlag. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med AI för patientcentrerad och jämlik vård : En studie om varför hälso- och sjukvården möter utmaningar vid implementering av AI i syfte att stödja patientcentrerad och jämlik vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Catrin Olsson; Sara Ekström; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Patient-centered healthcare; Equal healthcare; Ethics; GDPR; Challenges within healthcare; Artificiell Intelligens; Patientcentrerad vård; Jämlik vård; Etik; GDPR; Utmaningar inom hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Efter en kartläggning som Socialstyrelsen utfört över hälso- och sjukvårdens nyttjande avArtificiell Intelligens (AI), har det konstaterats att det finns utrymme och potential för ett mereffektivt användande av tekniken. Men trots att potential och fördelar med AI presenteras,möter branschen motgångar och utmaningar vid införandet av tekniken. LÄS MER

 5. 5. Samtal om sömn och vila : En empirisk kvalitativ studie om hur förskolepedagoger samtalar med vårdnashavare om barns behov av sömn och vila i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madelene von Walden; Moa Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep and rest; Preschool educators; Phenomenographic perspective; Socialconstructivist theory; Preschool; Communication; Collaboration home and Preschool; Sömn och vila; Förskollärare; Fenomenografiskt perspektiv; Socialkonstruktivitstiskt perspektiv; Förskola; Kommunikation; Samarbete hem och förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate preschool educators' perceptions of children's need for sleep and rest in preschool as well as their experiences of cooperating with the home regarding the child's sleeping times, based on the child's needs. Our goal is to investigate how a claim from guardians regarding children's sleep in preschool is met by educators. LÄS MER