Sökning: "kvalitativ litteraturstudie sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvalitativ litteraturstudie sociologi.

 1. 1. Kärlek, till ett annorlunda barn : En litteraturstudie av bemötande och attityder gentemot familjer med diagnosbärande barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Tina Simpson; [2016]
  Nyckelord :stigma; ADHD; attitudes; responses; children with disabilities; exclusion; social responsivity; sensory deprivation.; stigma; ADHD; attityder; bemötande; diagnosbärande barn; exkludering; social responsivitet; sensorisk deprivation.;

  Sammanfattning : The issue of diagnosed children has been heavily debated in the media over thepast decade. This study deals with the issue of diagnosis from a family perspectiveand utilizes a method of thematic analysis trough a literature review of fourautobiographies that describes the parents experience of the diagnosis issueregarding attitudes and responses towards their children and family. LÄS MER

 2. 2. Arbetstrivsel: ett meningsfullt arbete och en god arbetsgrupp. En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ilirjana Metaj; [2009]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; trivsel; arbetsglädje; gruppdynamik; ledarskap; motivation; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av livskvalitet hos personer med cancer i palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Camilla Sjökvist; Linnéa Barkman; [2009]
  Nyckelord :Livskvalitet; cancer; palliativ vård;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med cancer som får palliativ vård upplever sin livskvalitet fysiskt, psykiskt och socialt. Sökningar genomfördes i databaserna Medline, Academic Search Elite och Cinahl samt manuellt. LÄS MER

 4. 4. Vem är jag? : En litteraturstudie om barn till föräldrar med nedsatt föräldraförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Helene Örnevik; Helena Larm; [2008]
  Nyckelord :föräldraförmåga; uppväxt; skuld och skam; självbild; självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån självbiografiska berättelser beskriva och förstå barns upplevelser av att växa upp med en förälder med bristande föräldraförmåga, samt vilken inverkan detta har på barnets självbild och självkänsla. Utifrån syftet har vi ställt oss dessa frågor: Hur påverkas barnen när föräldraförmågan brister? Upplever barnen skuld och skam? Hur påverkas barnen av skuld och skamkänslor och konsekvenserna av detta? Använder barnen strategier för att minska eventuella konsekvenser? Hur påverkas barnets självbild och självkänsla?Vi har valt att använda oss av kvalitativ textanalys. LÄS MER

 5. 5. Att leva som barn till förälder med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Lena Alm; Anneli Sjöström; [2008]
  Nyckelord :parents-child relations; child of impaired parent; mental disorder; barn-föräldrarelationer; barn till psykiskt sjuk förälder; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : The aim of this descriptive review was to elucidate how the literature describes how children of parents with mental illness experience and have knowledge about their parent’s illness. The aim was furthermore to describe how the children’s existence is affected, can be improved and why the children so often are invisible. LÄS MER