Sökning: "long-term psychosis"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden long-term psychosis.

 1. 1. Kan behandlingen av akne med läkemedlet isotretinoin orsaka psykiska besvär såsom depressionssymtom, ångest och nedsatt livskvalitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ranin Murad; [2021]
  Nyckelord :isotretinoin; psykiska besvär; depressionssymtom;

  Sammanfattning : Akne är en inflammatorisk sjukdom. Det innebär att den är en typ av utslag som orsakas av inflammerade talgkörtlar. Akne förekommer vanligast hos tonåringar. Ungefär var tredje tonåring får besvär men även vuxna kan få akne. LÄS MER

 2. 2. Walking alongside psychosis : Strategies of engagement while living with a person with a serious mental illness

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Allison Coffeen; [2020]
  Nyckelord :caregiver; mental illness; resilience; schizophrenia; bipolar disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Schizophrenia and bipolar disorder are lifelong illnesses that include psychosis and difficulty maintaining stability. These illnesses are also characterized by limited abilities to self-assess and seek treatment when necessary. Informal caregivers of people living with a serious mental illness are often relatives or spouses. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ronja Bernvi; Lina Ekengren; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; nursing; physical activity; psychiatric nurse; psychosis; Fysisk aktivitet; omvårdnad; psykiatrisjuksköterska; psykossjukdom; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. LÄS MER

 4. 4. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Patienters uppfattning av läkemedelsadministrering inom sluten psykiatrisk psykosvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Höglund; [2012]
  Nyckelord :Compliance; adherence; antipsychotic medication; medication administration; psychiatry.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Antipsykotika utgör grunden i behandling av psykossjukdomar. Bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen är dock vanligt förekommande och en stor anledning till att patienter återinsjuknar i psykos och behöver vårdas inom slutenvård. LÄS MER