Sökning: "maria montessori"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden maria montessori.

 1. 1. Tanke, känsla och handling : Stöttande strategier i den planerade matematikundervisningen i förskolan - en jämförande studie om barns lärande, utifrån tre olika arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Lages; Hanna Lindroth; [2019]
  Nyckelord :Scaffolding strategies; teaching preschool; Relational Development Systems Theory; learning study; Montessori; Reggio Emilia; Stöttande strategier; stöttat lärande; teorin om relationella utvecklingssystem; undervisning; scaffolding; förskolan; learning study; Montessori; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder i den planerade matematikundervisningen i förskolan. Det är en jämförande studie mellan det pedagogiska arbetssättet learning study och de pedagogiska arbetssätt som används enligt Maria Montessoris idéer, samt i förskolorna i Reggio Emilia i Italien. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Var finns leken i montessoripedagogiken : En tolkning av Maria Montessoris lekbegrepp

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Yvonne Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Montessori; Läroplan för förskolan 98 10; Lek; Lärande; Hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det kompetenta barnet : En essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens” är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Morrissey Furehed Audrey; Nada Raouf; [2016]
  Nyckelord :competence; approach; understanding; reflection; influence; participation; Maria Montessori; Reggio Emilia; Child perspective and a child’s perspective.; kompetens; synsätt; förståelse; reflektion; inflytande; delaktighet; Maria Montessori; Reggio Emilia; Barnperspektiv barns perspektiv.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in which it occurs. LÄS MER

 5. 5. "-Det är liksom mer i tiden." : Synen på det kompetenta barnet i Reggio Emilia och Montessori förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Sofie Kjellberg; [2015]
  Nyckelord :Comparison; Montessori; Reggio Emilia; Vygotskijs sociocultural theory; pree-school curriculum; competent child.; Jämförelse; Montessori; Reggio Emilia; Vygotskijs sociokulturella teori; förskolans läroplan; kompetenta barn.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out if there is a general understanding of what the concept of ”a competent child” is in the writings of Maria Montessori, as well as in books written about Loris Malaguzzi. The essay then compares this with the answers from pre-school teachers in two Montessori and two Reggio Emilia pre-schools about their understanding of what a competent child is, how that shows in their behaviours and attitudes towards the children and in how they use this to arrange the pre-school physical environment. LÄS MER