Sökning: "naturpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet naturpedagogik.

 1. 1. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Yttermalm; [2019]
  Nyckelord :lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. LÄS MER

 2. 2. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emily Sedin; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; lekmiljö; naturpedagogik; naturstig;

  Sammanfattning : I arbetet utarbetas en metod för hur en naturstig kan gestaltas som syftar till att förmedla kunskap om naturen till barn i förskoleåldern. Metoden appliceras i ett programförslag som utgår från en specifik plats, Gröna dalen i Nacka kommun. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta med äng utifrån rekreation, naturpedagogik och biologisk mångfald : en studie i äng där olika sätt att gestalta testas i ett pedagogiskt och rekreativt landskap mellan Lomma och Alnarp

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Kaneberg; [2017]
  Nyckelord :äng; slåtteräng; naturpedagogik; naturvägledning; rekreation; biologisk mångfald; stubbskottsbruk;

  Sammanfattning : Målet med det här arbetet har varit att göra ett gestaltningsförslag längs med ett gångstråk mellan Alnarp och Lomma med äng som huvudkomponent. Ambitionen har varit att få en fördjupad förståelse i hur man på olika sätt kan gestalta med äng så att biologiska värden uppstår och samtidigt vara en plats som kan fungera i ett naturpedagogiskt och rekreativt landskap. LÄS MER

 4. 4. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Good; [2016]
  Nyckelord :ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. LÄS MER

 5. 5. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gabriella Landrö; [2016]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; välbefinnande; urbana miljöer; Rålambshovsparken; Smedsudden; C O City;

  Sammanfattning : Förtätningstrenden som råder i vårt samhälle hamnar många gånger i konflikt med bevarande av grönområden. Ett fenomen som ofta används i argumentationen för att försvara gröna ytor är ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande). LÄS MER