Sökning: "observation av barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden observation av barn i förskolan.

 1. 1. Delaktighet och inflytande i förskolan : Vilka reella möjligheter har barn att göra sin röst hörd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; maktstrukturer; normerande praktiker; förskola; förskollärares förhållningssätt; barnperspektiv; atmosfärer;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken. I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt inflytande över sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan : En fallstudie om pedagogers arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Axelsson; Rätzer Stina; [2020]
  Nyckelord :preschool; music; music education; 3-5 years; Förskola; musik; musiksamling; musikundervisning; äldre barn; 3–5 år;

  Sammanfattning : Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. LÄS MER

 4. 4. Genus i förskolan : En kvaliativ studie av förskolärares jämställdhetsarbete med barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Lundin; Thanushalini Thivaharan; [2020]
  Nyckelord :kön; genus; jämställdhet; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför användes både observation och intervju i val av metod. LÄS MER

 5. 5. Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dominika Klich Olszowka; Nika Sabri; [2020]
  Nyckelord :lek; fri lek; sandlåda; sociokulturellt perspektiv; samspel; artefakter; mediering; proximala utvecklingszonen; förskola; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. LÄS MER